Chế độ báo cáo, ban hành kết luận thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ đề   RSS   
 • #611526 14/05/2024

  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (578)
  Số điểm: 3751
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 43 lần


  Chế độ báo cáo, ban hành kết luận thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

  Ngày 19/03/2024, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 117/QĐ-TTr năm 2024 về Quy chế tổ chức và hoạt động đoàn thanh tra, giám sát hoạt động đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra. Theo đó quy định chế độ báo cáo, ban hành kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  (1) Quy định chế độ báo cáo của đoàn thanh tra

  Theo Điều 7 Quyết định 117/QĐ-TTr quy định chế độ báo cáo của đoàn thanh tra, như sau:

  - Báo cáo trước khi tiến hành thanh tra trực tiếp tại đối tượng thanh tra

  Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 17 Quy chế làm việc của Thanh tra.

  - Báo cáo trong quá trình thanh tra trực tiếp tại đối tượng thanh tra

  + Nội dung báo cáo

  Trong quá trình thanh tra trực tiếp đối tượng thanh tra, Trưởng đoàn thanh tra phải báo cáo với người ban hành quyết định thanh tra về tiến độ, yêu cầu thực hiện công việc của Đoàn thanh tra, gồm: giờ dự kiến bắt đầu thông qua nội dung biên bản kiểm tra, xác minh; giờ dự kiến kết thúc thanh tra trực tiếp; những phát sinh khác ngoài kế hoạch tiến hành thanh tra trong quá trình làm việc với đối tượng thanh tra; ghi nhận của đoàn thanh tra về tuân thủ của đối tượng thanh tra (tính đến thời điểm báo cáo); thực hiện các chỉ đạo, yêu cầu của người ban hành quyết định thanh tra trong quá trình thanh tra trực tiếp (nếu có); các đề xuất, kiến nghị của Đoàn thanh tra. Việc báo cáo phải đảm bảo quy định về bảo vệ bí mật thông tin theo quy định của pháp luật.

  + Thời điểm báo cáo

  - Đối với thanh tra trong lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại doanh nghiệp:

  + Thanh tra tại Tổng Công ty/tập đoàn và các đơn vị thành viên, đơn vị liên kết: báo cáo hằng tuần trước 15 giờ ngày thứ Sáu; báo cáo chậm nhất trước 16 giờ giờ dự kiến bắt đầu thông qua biên bản kiểm tra, xác minh tại Tổng Công ty/Tập đoàn.

  + Thanh tra tại đối tượng thanh tra khác: báo cáo hằng tuần trước 15 giờ ngày thứ Sáu (nếu tiến độ thực hiện đợt thanh tra không trong một tuần); báo cáo báo cáo chậm nhất trước 04 giờ giờ dự kiến bắt đầu thông qua biên bản kiểm xác minh tại doanh nghiệp cuối cùng trong đợt thanh tra.

  - Đối với thanh tra trong các lĩnh vực khác hoặc thanh tra trong lĩnh vực lao động tại cơ quan quản lý nhà nước: báo cáo hằng tuần trước 15 giờ thứ Sáu (nếu tiến độ thực hiện đợt thanh tra không trong một tuần); báo cáo chậm nhất trước 16 giờ giờ dự kiến bắt đầu thông qua biên bản kiểm tra, xác minh.

  - Báo cáo sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp tại đối tượng thanh tra

  Thực hiện theo luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  (2) Quy định ban hành kết luận thanh tra

  Theo Điều 8 Quyết định 117/QĐ-TTr quy định ban hành kết luận thanh tra, như sau:

  - Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày được người ban hành quyết định thanh tra giao (trường hợp phức tạp thì thời hạn không quá 30 ngày), Trưởng đoàn thanh tra phải hoàn thành dự thảo kết luận thanh tra, lập phiếu trình kết luận thanh tra theo mẫu số 01 Quy chế này, gửi hồ sơ gồm: dự thảo kết luận thanh tra, báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, quyết định thanh tra, kế hoạch thanh tra, đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo, lịch làm việc của đoàn thanh tra, nhật ký đoàn thanh tra, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính (nếu có) và các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến đoàn thanh tra gửi Phòng Tổng hợp và giám sát thẩm định dự thảo kết luận thanh tra.

  - Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình dự thảo kết luận thanh tra của đoàn thanh tra, Trưởng phòng Tổng hợp và giám sát thanh tra đề xuất, trình Chánh thanh tra quyết định phân công công chức thực hiện thẩm định, nội dung và thời gian thẩm định dự thảo kết luận thanh tra.

  - Trên cơ sở báo cáo thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, người ban hành quyết định thanh tra xem xét, chỉ đạo trưởng đoàn thanh tra hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra và trình hồ sơ cho người ban hành quyết định thanh tra xem xét, ký, ban hành kết luận thanh tra.

  Như vậy quy định chế độ báo cáo, ban hành kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định tại Điều 7, 8 Quyết định 117/QĐ-TTr năm 2024 có hiệu lực ngày 19/03/2024.

   
  51 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận