Cập nhật: Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020

Chủ đề   RSS   
 • #540784 09/03/2020

  shin_butchi
  Top 50
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:18/04/2015
  Tổng số bài viết (1913)
  Số điểm: 87629
  Cảm ơn: 836
  Được cảm ơn 1876 lần


  Cập nhật: Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020

  Hướng dẫn đóng dấu, ký tên đúng chuẩn pháp luật áp dụng từ 05/03/2020

  Đã có File Word 10 mẫu trình bày văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020

  Ngày 05/3/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư.

  Theo đó, công tác văn thư được quy định tại Nghị định này bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản, quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

  Văn bản hành chính gồm các loại văn bản sau: Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy uỷ quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

   

  SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN HÀNH CHÍNH

  1. Vị trí trình bày các thành phần thể thức

  Ô số

  :

  Thành phần thể thức văn bản

  1

  :

  Quốc hiệu và Tiêu ngữ

  2

  :

  Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

  3

  :

  Số, ký hiệu của văn bản

  4

  :

  Địa danh và thời gian ban hành văn bản

  5a

  :

  Tên loại và trích yếu nội dung văn bản

  5b

  :

  Trích yếu nội dung công văn

  6

  :

  Nội dung văn bản

  7a, 7b, 7c

  :

  Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền

  8

  :

  Dấu, Chữ ký số của cơ quan, tổ chức

  9a, 9b

  :

  Nơi nhận

  10a

  :

  Dấu chỉ độ mật

  10b

  :

  Dấu chỉ mức độ khẩn

  11

  :

  Chỉ dẫn về phạm vi lưu hành

  12

  :

  Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành

  13

  :

  Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax.

  14

  :

  Chữ ký số của cơ quan, tổ chức cho bản sao văn bản sang định dạng điện tử

   

  2. Sơ đồ:

  3. Mẫu chữ và chi tiết trình bày thể thức văn bản hành chính như sau:

  (Click vào bảng để xem toàn bộ nội dung)

  TT

  Thành phần thể thức và chi tiết trình bày

  Loại chữ

  Cỡ chữ1

  Kiểu chữ

  Ví dụ minh hoạ

  Phông chữ Times New Roman

  Cỡ chữ

  1

  Quốc hiệu và Tiêu ngữ

   

   

   

   

   

   

  - Quốc hiệu

  In hoa

  12-13

  Đứng, đậm

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  12

   

  - Tiêu ngữ

  In thường

  13-14

  Đứng, đậm

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  13

   

  - Dòng kẻ bên dưới

   

   

   

  ------------------------

   

  2

  Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

   

   

   

   

   

   

  - Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp

  In hoa

  12-13

  Đứng

  BỘ NỘI VỤ

  12

   

  - Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

  In hoa

  12-13

  Đứng, đậm

  CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC

  12

   

  - Dòng kẻ bên dưới

   

   

   

  --------------

   

  3

  Số, ký hiệu của văn bản

  In thường

  13

  Đứng

  Số: 15/QĐ-BNV; Số: 05/BNV-VP; Số: 12/UBND-VX

  13

  4

  Địa danh và thời gian ban hành văn bản

  In thường

  13-14

  Nghiêng

  Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2020

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2019

  13

  5

  Tên loại và trích yếu nội dung văn bản

   

   

   

   

   

  a

  Đối với văn bản có tên loại

   

   

   

   

   

   

  - Tên loại văn bản

  In hoa

  13 - 14

  Đứng, đậm

  CHỈ THỊ

  14

   

  - Trích yếu nội dung

  In thường

  13-14

  Đứng, đậm

  Về công tác phòng, chống lụt bão

  14

   

  - Dòng kẻ bên dưới

   

   

   

  -------------

   

  b

  Đối với công văn

   

   

   

   

   

   

  Trích yếu nội dung

  In thường

  12-13

  Đứng

  V/v nâng bậc lương năm 2019

  12

  6

  Nội dung văn bản

  In thường

  13-14

  Đứng

  Trong công tác chỉ đạo ...

  14

  a

  Gồm phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm

   

   

   

   

   

   

  - Từ “Phần”, “Chương” và số thứ tự của phần, chương

  In thường

  13-14

  Đứng, đậm

  Phần 1

  Chương I

  14

   

  - Tiêu đề của phần, chương

  In hoa

  13-14

  Đứng, đậm

  QUY ĐỊNH CHUNG

  QUY ĐỊNH CHUNG

  14

   

  - Từ “Mục” và số thứ tự

  In thường

  13-14

  Đứng, đậm

  Mục 1

  14

   

  - Tiêu đề của mục

  In hoa

  13-14

  Đứng, đậm

  QUẢN LÝ VẢN BẢN

  14

   

  - Từ “Tiểu mục” và số thứ tự

  In thường

  13-14

  Đứng, đậm

  Tiểu mục 1

  14

   

  - Tiêu đề của tiểu mục

  In hoa

  13-14

  Đứng, đậm

  QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐI

  14

   

  - Điều

  In thường

  13 - 14

  Đứng, đậm

  Điều 1. Bản sao văn bản

  14

   

  - Khoản

  In thường

  13-14

  Đứng

  1. Các hình thức ...

  14

   

  - Điểm

  In thường

  13-14

  Đứng

  a) Đối với....

  14

  b

  Gồm phần, mục, khoản, điểm

   

   

   

   

   

   

  - Từ “Phần” và số thứ tự

  In thường

  13-14

  Đứng, đậm

  Phần 1

  14

   

  - Tiêu đề của phần

  In hoa

  13-14

  Đứng, đậm

  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ...

  14

   

  - Số thứ tự và tiêu đề của mục

  In hoa

  13-14

  Đứng, đậm

  I. NHỮNG KẾT QUẢ...

  14

   

  - Khoản:

   

   

   

   

   

   

  Trường hợp có tiêu đề

  In thường

  13-14

  Đứng, đậm

  1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

  14

   

  Trường hợp không có tiêu đề

  In thường

  13-14

  Đứng

  1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày...

  14

   

  - Điểm

  In thường

  13-14

  Đứng

  a) Đối với....

  14

  7

  Chức vụ, họ tên của người có thẩm quyền

   

   

   

   

   

   

  - Quyền hạn của người ký

  In hoa

  13 - 14

  Đứng, đậm

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. BỘ TRƯỞNG

  14

   

  - Chức vụ của người ký

  In hoa

  13-14

  Đứng, đậm

  CHỦ TỊCH

  THỨ TRƯỞNG

  14

   

  - Họ tên của người ký

  In thường

  13 - 14

  Đứng, đậm

  Nguyễn Văn A

  Trần Văn B

  14

  8

  Nơi nhận

   

   

   

   

   

  a

  Từ “Kính gửi” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản

  In thường

  13 -14

  Đứng

   

  14

   

  - Gửi một nơi

   

   

   

  Kính gửi: Bộ Nội vụ

  14

   

  - Gửi nhiều nơi

   

   

   

  Kính gửi:

  - Bộ Nội vụ;

  - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  - Bộ Tài chính.

  14

  b

  Từ “Nơi nhận” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản

   

   

   

   

   

   

  - Từ “Nơi nhận”

  In thường

  12

  Nghiêng, đậm

  Nơi nhận:

  Nơi nhận: (đối với công văn)

  12

   

  - Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản

  In thường

  11

  Đứng

  - Các bộ, cơ quan ngang bộ,...;

  - Lưu: VT, TCCB.

  - Như trên;

  - Lưu: VT, NVĐP.

  11

  9

  Phụ lục văn bản

   

   

   

   

   

   

  - Từ “Phụ lục” và số thứ tự của phụ lục

  In thường

  14

  Đứng, đậm

  Phụ lục I

  14

   

  - Tiêu đề của phụ lục

  In hoa

  13-14

  Đứng, đậm

  BẢNG CHỮ VIẾT TẮT

  14

  10

  Dấu chi mức độ khẩn

  In hoa

  13 - 14

  Đứng, đậm

  HỎA TỐC

   

  THƯỢNG KHẨN

   

  KHẨN

   

  13

  11

  Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành

  In thường

  11

  Đứng

  PL.(300)

  11

  12

  Địa chỈ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax

  In thường

  11 - 12

  Đứng

  Số:.............................................................................................

  ĐT:.................................... Fax:.................................................

  E-Mail:................................ Website:............................

  11

  13

  Chỉ dẫn về phạm vi lưu hành

  In hoa

  13-14

  Đứng, đậm

  XEM XONG TRẢ LẠI

  LƯU HÀNH NỘI BỘ

  13

  14

  Số trang

  In thường

  13-14

  Đứng

  2, 7, 13

  14


  Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư và Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư hết hiệu lực từ ngày Nghị định này có hiệu lực pháp luật.

  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Xem chi tiết văn bản: TẠI ĐÂY

   
  256499 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận