Cần phân biệt rõ khi nào lập vi bằng, khi nào công chứng, chứng thực?

Chủ đề   RSS   
 • #471996 24/10/2017

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44888
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1695 lần


  Cần phân biệt rõ khi nào lập vi bằng, khi nào công chứng, chứng thực?

  Vi bằng, hay văn bản công chứng, chứng thực được pháp luật thừa nhận như là chứng cứ, nguồn chứng cứ trong hoạt động xét xử hay các quan hệ pháp lý khác. Khi thực hiện, nhiều người đánh đồng giữa việc lập vi bằng và việc công chứng, chứng thực văn bản là một, xem chúng có giá trị chứng cứ như nhau. Tuy nhiên, trong thực tế, không phải lúc nào lập vi bằng cũng được thừa nhận giá trị pháp lý và không phải trong mọi trường hợp công chứng, chứng thực cũng đều có giá trị pháp lý.

  Cụ thể, các trường hợp công chứng, chứng thực sau đây không được thừa nhận giá trị pháp lý:

  - Công chứng bản dịch (chính) được cấp sai thẩm quyền hoặc không hợp lệ hoặc giả mạo.

  - Công chứng  giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung;

  - Công chứng giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch thuộc bí mật nhà nước; giấy tờ, văn bản bị cấm phổ biến theo quy định của pháp luật.

  - Công chứng mà mục đích và nội dung của hợp đồng, giao dịch, nội dung bản dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội; xúi giục, tạo điều kiện cho người tham gia hợp đồng, giao dịch thực hiện giao dịch giả tạo hoặc hành vi gian dối khác;

  - Công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch, bản dịch, chứng thực chữ ký có liên quan đến tài sản, lợi ích của bản thân mình hoặc của những người thân thích là vợ hoặc chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông, bà; anh chị em ruột, anh chị em ruột của vợ hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi;

  - Tại thời điểm chứng thực, người yêu cầu chứng thực chữ ký không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình.

  - Người yêu cầu chứng thực chữ ký xuất trình CMND hoặc Hộ chiếu không còn giá trị sử dụng hoặc giả mạo.

  - Giấy tờ, văn bản mà người yêu cầu chứng thực ký vào có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân

  - Chứng thực chữ ký giấy tờ, văn bản có nội dung là hợp đồng, giao dịch, trừ các trường hợp chứng thực chữ ký trong Giấy ủy quyền đối với trường hợp ủy quyền không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản hoặc trường hợp pháp luật có quy định khác.

  - Chứng thực bản sao mà bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm, bớt nội dung không hợp lệ.

  - Chứng thực bản sao mà bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung.

  - Chứng thực bản sao mà bản chính đóng dấu mật của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp.

  - Chứng thực bản sao mà bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội; tuyên truyền, kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức; vi phạm quyền công dân.

  - Chứng thực bản sao mà bản chính do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.

  - Chứng thực bản sao mà giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

  Căn cứ pháp lý: Luật công chứng 2014Nghị định 23/2015/NĐ-CP.

  Và sau đây là những trường hợp không được lập vi bằng, nghĩa là trong trường hợp này, nếu lập vi bằng sẽ không được thừa nhận giá trị pháp lý, bị xem là vi phạm pháp luật vi bằng:

  - Các trường hợp quy định Thừa phát lại không được làm.

  + Tiết lộ thông tin về việc thực hiện công việc của mình, trừ trường hợp pháp luật cho phép; sử dụng thông tin về hoạt động thừa phát lại để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

  + Đòi hỏi bất kỳ khoản lợi ích vật chất nào khác ngoài chi phí đã được ghi nhận trong hợp đồng.

  + Tư vấn cho cá nhân, tổ chức dẫn đến thực hiện các hành vi trái pháp luật.

  + Không kiêm nhiệm hành nghề công chứng, luật sư, đấu giá tài sản, quản tài viên và những công việc thường xuyên khác theo quy định của pháp luật.

  + Ép buộc người khác sử dụng dịch vụ của mình; cấu kết, thông đồng với người yêu cầu và những người có liên quan để tạo lập hồ sơ giả tạo hoặc hành vi gian dối khác.

  + Gây áp lực, đe dọa hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội để giành lợi thế cho mình hoặc cho Văn phòng Thừa phát lại của mình trong việc hành nghề thừa phát lại.

  + Trong khi thực thi nhiệm vụ của mình, thừa phát lại không được nhận làm những việc liên quan đến quyền, lợi ích của bản thân và những người là người thân thích của mình, bao gồm: Vợ, chồng, con đẻ, con nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì và anh, chị, em ruột của thừa phát lại, của vợ hoặc chồng của thừa phát lại; cháu ruột mà thừa phát lại là ông, bà, bác, chú, cậu, cô, dì.

  + Các công việc bị cấm khác theo quy định của pháp luật.

  - Các trường hợp vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, quốc phòng gồm: Lập vi bằng xâm phạm mục tiêu về an ninh, quốc phòng; làm lộ bí mật nhà nước, phát tán tin tức, tài liệu, vật phẩm thuộc bí mật nhà nước; vi phạm quy định ra, vào, đi lại trong khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn của công trình quốc phòng và khu quân sự; vi phạm quy định về bảo vệ bí mật, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

  - Các trường hợp vi phạm bí mật đời tư theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật dân sự, trái đạo đức xã hội.

  - Các trường hợp thuộc thẩm quyền công chứng của tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc thuộc thẩm quyền chứng thực của UBND các cấp theo quy định của pháp luật về chứng thực gồm: Lập vi bằng để chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản; tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt; xác nhận chữ ký, bản sao từ bản chính, xác nhận hợp đồng, giao dịch.

  - Lập vi bằng sự kiện, hành vi mà thừa phát lại biết rõ nhằm thực hiện các giao dịch trái pháp luật của người yêu cầu lập vi bằng, trừ trường hợp sự kiện, hành vi trái pháp luật do người khác thực hiện ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người yêu cầu lập vi bằng.

  - Lập vi bằng sự kiện, hành vi của cán bộ, công chức đang thi hành công vụ, trừ trường hợp sự kiện, hành vi đó rõ ràng trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của người yêu cầu lập vi bằng.

  - Sự kiện, hành vi không do thừa phát lại trực tiếp chứng kiến.

  - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

  Căn cứ pháp lý: Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động thừa phát lại

  Như vậy, loại trừ các trường hợp nêu trên thì được phép công chứng, chứng thực và lập vi bằng.

  Có trường hợp được phép công chứng, chứng thực, nhưng không được lập vi bằng đó là chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản; tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt; xác nhận chữ ký, bản sao từ bản chính, xác nhận hợp đồng, giao dịch.

  Các bạn lưu ý vấn đề này nhé!

   
  56251 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

4 Trang 1234>
Thảo luận
 • #474096   09/11/2017

  danghaa_
  danghaa_
  Top 200
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/08/2017
  Tổng số bài viết (380)
  Số điểm: 5521
  Cảm ơn: 36
  Được cảm ơn 112 lần


  hiểu nôm na vi bằng là việc ghi nhận các sự kiện, hành vi khách quan theo yêu cầu của các chủ thể và có thể làm thành chứng cứ còn văn bản công chứng nhằm chứng nhận và bảo đảm tính hợp pháp của hợp đồng giao dịch. Như vậy, vi bằng không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của hai bên còn văn bản công chứng trong một số trường hợp chưa cả quyền và nghĩa vụ của các bên

   
  Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn danghaa_ vì bài viết hữu ích
  Thuongtommy92 (08/05/2018) soltecvn (02/06/2018) thoangnet (13/03/2019)
 • #476610   30/11/2017

  Vi bằng chỉ có giá trị bằng chứng chứ không phải là một thủ tục để bảo đảm giá trị tài sản. Văn phòng thừa phát lại chỉ ghi nhận lại hành vi trao đổi, giao dịch tiền, giao nhận giấy tờ chứ không chứng thực quan hệ giao dịch mua bán tài sản. Vi bằng không có chức năng như công chứng, công chứng chứng thực việc giao dịch mua bán tài sản.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phuonguyen2503 vì bài viết hữu ích
  soltecvn (02/06/2018)
 • #480094   27/12/2017

  Lilynguyen1608
  Lilynguyen1608
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Quảng Ngãi, Việt Nam
  Tham gia:29/11/2017
  Tổng số bài viết (286)
  Số điểm: 4109
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 56 lần


  Vi bằng chỉ có giá trị bằng chứng chứ không phải là một thủ tục. Vi bằng chỉ ghi nhận lại hành vi trao đổi giao dịch giữa hai bên để đảm bảo tính hợp pháp của một hợp đồng giao dịch, vi bằng không có chức năng như bản chứng thực.

  Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.

   
  Báo quản trị |  
 • #485886   28/02/2018

  hoatuyetly152
  hoatuyetly152
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/11/2011
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 2979
  Cảm ơn: 19
  Được cảm ơn 84 lần


  Đúng là cách dùng từ như hiện nay rất mập mờ làm người dân thường không phân biệt được các trường hợp. Hiểu nôm na chứng thực là chứng minh xác thực và đúng với bản chính, thường làm ở Ủy ban nhân dân (kết quả là bản sao y). Còn công chứng là việc công chứng viên đại diện nhà nước làm chứng cho giao dịch giữa hai bên, thế nên hai bên phải đem hồ sơ trực tiếp đến gặp công chứng viên (kết quả là phần xác nhận của công chứng viên với chữ ký và con dấu trong văn bản giao dịch của hai bên).

   

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoatuyetly152 vì bài viết hữu ích
  TranTamDuc.1973 (08/05/2018)
 • #491247   08/05/2018

  vyvy2409
  vyvy2409
  Top 75
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (925)
  Số điểm: 8647
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 177 lần


  Vi bằng chỉ có giá trị bằng chứng chứ không phải là một thủ tục. Việc lập vi bằng chỉ ghi nhận lại hành vi trao đổi, giao dịch tiền, giao nhận giấy tờ chứ không chứng thực quan hệ giao dịch mua bán tài sản. Vi bằng không có chức năng như công chứng, công chứng chứng thực việc giao dịch mua bán tài sản.

   
  Báo quản trị |  
 • #491255   08/05/2018

  Thuongtommy92
  Thuongtommy92
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/12/2017
  Tổng số bài viết (119)
  Số điểm: 1117
  Cảm ơn: 60
  Được cảm ơn 39 lần


  Theo như mình hiểu thì vi bằng là ghi nhận lại những sự kiện, hành vi khách quan theo yêu cầu của các chủ thể. Không thừa nhận hay đánh giá tính hợp pháp của các sự kiện, hành vi, quan hệ xã hội...chỉ ghi nhận những gì có thật, đã xảy ra trên thực tế còn công chứng là việc đảm bảo tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức của xã hội. 

   
  Báo quản trị |  
 • #494924   24/06/2018

  Kimhang1302
  Kimhang1302
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/05/2018
  Tổng số bài viết (139)
  Số điểm: 1235
  Cảm ơn: 38
  Được cảm ơn 20 lần


  Theo mình thấy thì vi bằng chỉ có giá trị bằng chứng, và chứng cứ này chứng minh việc có mua bán, giao nhận tài sản không chứ cũng không phải là một thủ tục hành chính để đảm bảo giá trị tài sản. Vi bằng cũng không có chức năng như công chứng, chứng thực, công chứng nên theo mình đối với những trường hợp mua bán nhà đất qua vi bằng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro về mặt pháp lý, vì vậy nên cân nhắc kỹ trước khi mua nhà đất qua hình thức này

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #504880   15/10/2018

  dutiepkhac
  dutiepkhac
  Top 150
  Male
  Lớp 11

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2018
  Tổng số bài viết (542)
  Số điểm: 15257
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 166 lần


  Lập vi bằng và công chứng, chứng thực là hai hình thức bổ sung cho nhau trong bổ trợ hoạt động tư pháp. Bởi vì, có những trường hợp pháp luật bắt buộc hợp đồng, giao dịch đem đi công chứng nhưng cũng có trường hợp không thể nên việc lựa chọn lập vi bằng (hiểu nôm na là việc làm chứng ở mức độ cao cấp hơn) sẽ đảm bảo quyền lợi người giao dịch. 

  Pháp luật vô hình, tuy không thể thấy nhưng phải biết!

   
  Báo quản trị |  
 • #509111   30/11/2018

  tieukhanh95
  tieukhanh95
  Top 150
  Male
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/11/2017
  Tổng số bài viết (597)
  Số điểm: 6012
  Cảm ơn: 58
  Được cảm ơn 106 lần


  Mình thấy đa số người dân sử dụng vi bằng khá nhiều trong lĩnh vực mua bán đất đai, nhà ở. Và người dân họ không hiểu rõ bản chất của vi bằng cho nên thường nghĩ đó là một thủ tục hành chính và đảm bảo cho giao dịch của họ đúng pháp pháp luật. Nhưng khi xảy ra tranh chấp, rủi ro thì mới vỡ lẽ ra là họ đang hiểu sai về vai trò của vi bằng đối với giao dịch.

   
  Báo quản trị |  
 • #510737   24/12/2018

  sunshine19
  sunshine19
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (613)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 135 lần


  Chủ thể lập vi bằng là thừa phát lại, nội dung ghi nhận sự kiện , hành  vi khách quan, không đánh giá tính hợp pháp, và chỉ có giá trị chứng thực, các bên  tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình nói rõ hơn  Vi bằng là một tài liệu bằng văn bản có hình ảnh, video, âm thanh kèm theo (nếu cần thiết). Trong tài liệu đó, Thừa phát lại sẽ mô tả, ghi nhận lại hành vi, sự kiện lập vi bằng mà đích thân Thừa phát lại chứng kiến một cách trung thực, khách quan. Tài liệu này có giá trị chứng cứ trước Tòa án nếu các bên có phát sinh tranh chấp liên quan đến sự kiện, hành vi lập vi bằng.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #511410   31/12/2018

  nguyenducphong_123456
  nguyenducphong_123456
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2018
  Tổng số bài viết (154)
  Số điểm: 3561
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 118 lần


  Hình thức công chứng được sử dụng nhiều hơn, vi bằng thường được dùng phổ biến khi mua nhà không có sổ riêng, hoặc dạng đồng sở hữu. Việc lập vi bằng không có giá trị pháp lý cao nên vẫn ít người sử dụng, với lại đôi lúc người dân còn nghi ngờ cũng như lo sơ về giá trị pháp lý của nó

   
  Báo quản trị |  
 • #514228   25/02/2019

  tieukhanh95
  tieukhanh95
  Top 150
  Male
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/11/2017
  Tổng số bài viết (597)
  Số điểm: 6012
  Cảm ơn: 58
  Được cảm ơn 106 lần


  Mình thấy người dân, đặc biệt trong cách giao dịch liên quan tới mua bán, chuyển nhượng nhà ở đất đai thì còn mơ hồ giữa công chứng, chứng thực với vi bằng. Một số trường hợp khi mua bán nhà đất nhưng không đủ điều kiện cấp sổ đỏ thì sẽ lựa chọn vi bằng. Tuy nhiên, theo quy định thì vi bằng không phải là cơ sở để "sang tên đổi chủ" và để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chính vì vậy, không ít trường hợp người mua đã chịu thiệt khi mà mua nhà thông qua vi bằng.

   
  Báo quản trị |  
 • #519813   31/05/2019

  NgocHoLaw
  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5491
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 291 lần


  Hiện nay, có rất nhiều người mắc lừa khi mua nhà được lập vi bằng. Trong khi đó họ không hiểu vi bằng là gì? Họ chỉ biết đến một thuật ngữ rất là và có đóng dấu đỏ của một tổ chức uy tín. Thực trạng hiện này nhiều người đã sập bẫy đối với việc mua bán nhà cửa, đất đai có vi bằng. 

   
  Báo quản trị |  
 • #520280   09/06/2019

  ph_ngoc
  ph_ngoc
  Top 500


  Đăk Nông, Việt Nam
  Tham gia:21/09/2017
  Tổng số bài viết (222)
  Số điểm: 1608
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 77 lần


  Theo mình thì vi bằng là một trong các hoạt động của thừa phát lại, nhằm ghi nhận sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến.

  Vi bằng có các giá trị:

  - Là chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ án.

  - Là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

  - Vi bằng được coi là hợp lệ khi được đăng ký tại Sở Tư pháp

   

   
  Báo quản trị |  
 • #520718   14/06/2019

  haihongnguyen
  haihongnguyen

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (92)
  Số điểm: 757
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Lập vi bằng là ghi nhận sự kiện dưới sự chứng kiến của cơ quan hay tổ chức có thẩm quyền hay chức năng làm việc đó. Từ đó phát sinh ra việc giúp người mua nhà có thể mua các căn nhà liền kề không thể thực hiện tách sổ với giá rẻ hơn. Tình trạng này phổ biến ở Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh.

   
  Báo quản trị |  
 • #524418   30/07/2019

  ChanhLe96
  ChanhLe96
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (560)
  Số điểm: 4470
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 109 lần


  Vi bằng và công chứng, hai khái niệm làm cho người dân dễ bị hiểu sai. Thực tế nhiều người không hiểu rõ về vi bằng nên bị một số người lợi dụng lừa đảo, đặc biệt là trong mua bán nhà ở hay đất đai. Vi bằng ghi nhận lại sự kiện, hành vi khách quan, không đánh giá tính hợp pháp và chỉ có giá trị chứng thực. Chủ thể lập vi bằng là Thừa phát lại.

   
  Báo quản trị |  
 • #524564   31/07/2019

  Bổ sung

  Hiện nay có nhiều người nhầm lẫn giữa ba loại giấy tờ này khi đi mua nhà đất, hơn nữa không có kiến thức về các loại này và bị các cò đất lừa mua những mảnh đất không có đủ căn cứ pháp lý. Do vậy mọi người nên cẩn thận tránh để bị nhầm lẫn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
   
  Báo quản trị |  
 • #524690   31/07/2019

  HNP1997
  HNP1997
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 4635
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 193 lần


  người dân cần lưu ý và tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi của chính mình. Riêng bản thân mình thấy luật đã cụ thể hóa rất rõ, bài viết của bạn hữu ích, đã tập hợp được các quy định cần thiết cũng như những lưu ý cần biết. Rất cảm ơn bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #525133   06/08/2019

  ChanhLe96
  ChanhLe96
  Top 150
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/07/2019
  Tổng số bài viết (560)
  Số điểm: 4470
  Cảm ơn: 17
  Được cảm ơn 109 lần


  Có thể phân biệt sơ bộ công chứng, chứng thực và lập vi bằng thông qua các khái niệm như sau:

  Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản, tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng. Chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản.
  Chứng thực là việc cấp bản sao từ bản gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định
  Lập vi bằng là một trong các hoạt động của thừa phát lại, nhằm ghi nhận sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến. Không được lập vi bằng liên quan đến đất đai, nhà ở không có giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng.

   

   
   
  Báo quản trị |  
 • #525403   11/08/2019

  thongtho
  thongtho
  Top 500
  Female
  Mầm

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:08/06/2016
  Tổng số bài viết (118)
  Số điểm: 775
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 38 lần


  Việc công chứng, chứng thực hay lập vi bằng đều cần tìm hiểu rõ ràng những quy định về pháp luật để đảm bảo được những quyền và lợi ích của mình. Với những lưu ý trên đã phần nào giúp phân biệt được khi nào nên lập vi bằng khi nào nên công chứng, chứng thực để đảm bảo tính pháp lý tốt nhất. 

   
  Báo quản trị |