Cán bộ cấp xã sẽ bị xem xét miễn nhiệm chức vụ trong những trường hợp nào?

Chủ đề   RSS   
 • #603989 13/07/2023

  Cán bộ cấp xã sẽ bị xem xét miễn nhiệm chức vụ trong những trường hợp nào?

  Miễn nhiệm đối với cán bộ cấp xã là gì? Trường hợp nào cán bộ bị xem xét miễn nhiệm? Trình tự thực hiện miễn nhiệm cũng như hồ sơ miễn nhiệm đối với cá bộ được quy định như thế nào?

  Miễn nhiệm là gì?
   
  Căn cứ khoản 6 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức 2008 quy định như sau:
   
  Miễn nhiệm là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.
   
  Tại 1 Điều 2 Quy định 41-QĐ/TW năm 2021 quy định miễn nhiệm là việc cấp có thẩm quyền quyết định cho cán bộ thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm do không đáp ứng được yêu cầu công việc, uy tín giảm sút, có vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật cách chức.do không đáp ứng được yêu cầu công việc, uy tín giảm sút, có vi phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật cách chức.
   
  Căn cứ xem xét miễn nhiễm đối với cán bộ cấp xã
   
  Tại khoản 1 Điều 30, khoản 3 Điều 29 Luật Cán bộ, công chức 2008 sửa đổi 2019 quy định về việc xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm như sau:
   
  - Cán bộ có thể xin thôi làm nhiệm vụ hoặc từ chức, miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
   
  + Không đủ sức khỏe;
   
  + Không đủ năng lực, uy tín;
   
  + Theo yêu cầu nhiệm vụ;
   
  + Vì lý do khác.
   
  - Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đối với cán bộ có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.
   
  - Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao.
   
  - Bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm.
   
  - Có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định.
   
  - Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.
   
  - Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa";
   
  Vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.
   
  - Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm.
   
  Quy trình xem xét miễn nhiệm
   
  - Khi có đủ căn cứ miễn nhiệm, từ chức, chậm nhất trong thời gian 10 ngày làm việc thì cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ hoặc cơ quan tham mưu về công tác cán bộ có trách nhiệm trao đổi với cán bộ và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
   
  - Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, cho từ chức trong thời gian 10 ngày làm việc; trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì có thể kéo dài không quá 15 ngày làm việc.
   
  - Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, các cơ quan có liên quan thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, điều lệ, quy chế hoạt động của từng tổ chức.
   
  Hồ sơ miễn nhiệm
   
  - Tờ trình của cơ quan tham mưu về công tác cán bộ. 
   
  - Quyết định, kết luận, thông báo, ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, biên bản hội nghị, đơn của cán bộ xin từ chức, báo cáo đề nghị của cơ quan sử dụng cán bộ và các tài liệu có liên quan.
   

  =>> Như vậy, đối với cán bộ sẽ không có quy định về việc buộc thuộc việc mà pháp luật sẽ áp dụng chế độ miễn nhiệm đối với cán bộ. Do đó, nếu cán bộ không hoàn thành được nhiệm vụ rơi vào những trường hợp mà pháp luật quy định sẽ bị miễn nhiệm chức vụ khi bị miễn nhiệm sẽ không được xem xét bố trí công việc khác.

   

   
  109 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận