Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động 2012

Chủ đề   RSS   
 • #414264 22/01/2016

  zenkeyzubie

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:08/09/2013
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động 2012

  1. Về Hợp đồng lao động:

  Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

  => Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

  - Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

  => Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

  2. Về tiền lương:

  - Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

  => Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong Công ty TNHH 1 TV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  => Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

     - Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐTV hoặc CT, KSV, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH 1TV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

     => Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 09 năm 2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐTV hoặc CT, KSV, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH 1TV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  - Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan có thuê mướn lao động (hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014).

  => Thông tư 33/2013/TT-BLĐTBXH ngày 16/12/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan có thuê mướn lao động.

  3. Về giải quyết tranh chấp lao động, Công đoàn:

  - Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ngày 08/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật Lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.

  Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.

  => Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.

  4. Về Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn vệ sinh lao động

  - Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.

  => Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

  5. Về Quy chế dân chủ, Công đoàn:

  Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

  - Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn vè quyền, trách nhiệm Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ.

  6. Về Quy định về xử phạt vi phạm hành chính

  Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.    

  7. Một số văn bản khác

  - Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 2, Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

     - Nghị định 73/2014/NĐ-CP ngày 23/7/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 55/NĐ-CP cho thuê lại lao động.

     - Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH Ngày 08 tháng 01 năm 2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều  về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

     - Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.

     - Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/6/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc.

  - Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

  - Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ.

  - Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm.

  => Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về việc làm (Tuyển dụng, sử dụng lao động).

  - Nghị định 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

  => Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 ngày 22/7/2015 hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

     - Thông tư 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 Hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong KCN, KCX, KKT. 

  Nguồn: http://www.quangngai.gov.vn/soldtbxh/Pages/qnp-tonghopdanhmuccacvan-qnpnd-113-qnpnc-0-qnpsite-1.html

   
  9482 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn zenkeyzubie vì bài viết hữu ích
  willlison1012 (11/11/2017) saigonimex (01/07/2016)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận