Các trường hợp VIẾT TẮT trong văn bản hành chính từ 05/3/2020

Chủ đề   RSS   
 • #541470 19/03/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Các trường hợp VIẾT TẮT trong văn bản hành chính từ 05/3/2020

  Các trường hợp VIẾT TẮT trong văn bản hành chính từ 05/3/2020

  Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về công tác văn thư có hiệu lực từ 05/3/2020. Trong đó, việc viết tắt được quy định trong các trường hợp như sau:

  1. Tên của cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp được viết tắt những cụm từ thông dụng.

  Ví dụ: Ủy ban nhân dân (UBND), Hội đồng nhân dân (HĐND),

  2. Việc ghi quyền hạn của người ký được thực hiện như sau:

  - Trường hợp ký thay mặt tập thể thì phải ghi chữ viết tắt “TM.” vào trước tên tập thể lãnh đạo hoặc tên cơ quan, tổ chức.

  - Trường hợp được giao quyền cấp trưởng thì phải ghi chữ viết tắt “Q.” vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

  - Trường hợp ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì phải ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước chức vụ của người đứng đầu. Trường hợp cấp phó được giao phụ trách hoặc điều hành thì thực hiện ký như cấp phó ký thay cấp trưởng.

  - Trường hợp ký thừa lệnh thì phải ghi chữ viết tắt “TL.” vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

  - Trường hợp ký thừa uỷ quyền thì phải ghi chữ viết tắt “TUQ.” vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

  --- Các chữ viết tắt quyền hạn như: “TM.”, “Q.”, “KT.”, “TL.”, “TUQ.” và quyền hạn chức vụ của người ký được trình bày bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm.

  3. Tên cơ quan, tổ chức nước ngoài

  Tên cơ quan, tổ chức nước ngoài được sử dụng trong văn bản ở dạng viết tắt: Viết bằng chữ in hoa như nguyên ngữ hoặc chuyển tự La-tinh nếu nguyên ngữ không thuộc hệ La-tinh. Ví dụ: WTO, UNDP, UNESCO, ASEAN,... 

  4. Bảng chữ viết tắt tên loại văn bản hành chính và bản sao văn bản

  STT

  Tên loại văn bản hành chính

  Chữ viết tắt

  1.

  Nghị quyết (cá biệt)

  NQ

  2.

  Quyết định (cá biệt)

  3.

  Chỉ thi

  CT

  4.

  Quy chế

  QC

  5.

  Quy định

  QyĐ

  6.

  Thông cáo

  TC

  7.

  Thông báo

  TB

  8.

  Hướng dẫn

  HD

  9.

  Chương trình

  CTr

  10.

  Kế hoạch

  KH

  11.

  Phương án

  PA

  12.

  Đề án

  ĐA

  13.

  Dự án

  DA

  14.

  Báo cáo

  BC

  15.

  Biên bản

  BB

  16.

  Tờ trình

  TTr

  17.

  Hợp đồng

  18.

  Công điện

  19.

  Bản ghi nhớ

  BGN

  20.

  Bản thỏa thuận

  BTT

  21.

  Giấy ủy quyền

  GUQ

  22.

  Giấy mời

  GM

  23.

  Giấy giới thiệu

  GGT

  24.

  Giấy nghỉ phép

  GNP

  25.

  Phiếu gửi

  PG

  26.

  Phiếu chuyển

  PC

  27.

  Phiếu báo

  PB

   

  Bản sao văn bản

   

  1.

  Bản sao y

  SY

  2.

  Bản trích sao

  TrS

  3.

  Bản sao lục

  SL

   

  5. Thông tin đầu vào của dữ liệu quản lý văn bản đến:

  STT

  Trường thông tin

  Tên (viết tắt tiếng Anh)

  1

  Mã hồ sơ

  FileCode

  1.1

  Mã định danh của cơ quan, tổ chức lập danh mục hồ sơ3

  Organld

  1.2

  Năm hình thành hồ sơ

  FileCatalog

  1.3

  Số và ký hiệu hồ sơ

  FileNotation

  2

  Số thứ tự văn bản trong hồ sơ

  DocOrdinal

  3

  Tên loại văn bản

  TypeName

  4

  Số của văn bản

  CodeNumber

  5

  Ký hiệu của văn bản

  CodeNotation

  6

  Ngày, tháng, năm văn bản

  IssuedDate

  7

  Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

  OrganName

  8

  Trích yếu nội dung

  Subject

  9

  Ngôn ngữ

  Language

  10

  Số trang của văn bản

  PageAmount

  11

  Ghi chú

  Description

  12

  Ngày, tháng, năm đến

  ArrivalDate

  13

  Số đến

  ArrivalNumber

  14

  Chức vụ, họ tên người ký

  Signerlníb

  14.1

  Chức vụ của người ký văn bản

  Position

  14.2

  Họ và tên người ký văn bản

  FullName

  15

  Mức độ khẩn, độ mật

  Priority

  16

  Đơn vị hoặc người nhận

  ToPlaces

  17

  Ý kiến phân phối, chỉ đạo, trạng thái xử lý văn bản

  TraceHeaderList

  18

  Thời hạn giải quyết

  DueDate

   

  6. Thông tin đầu vào của dữ liệu quản lý hồ sơ:

  STT

  Trường thông tin

  Tên

  (viết tắt tiếng Anh)

  1

  Mã hồ sơ

  FileCode

  1.1

  Mã định danh của cơ quan, tổ chức lập danh mục hồ sơ

  Organld

  1.2

  Năm hình thành hồ sơ

  FileCatalog

  1.3

  Số và ký hiệu hồ sơ

  FileNotation

  2

  Tiêu đề hồ sơ

  Title

  3

  Thời hạn bảo quản

  Maintenance

  4

  Chế độ sử dụng

  Rights

  5

  Người lập hồ sơ

  Creator

  6

  Ngôn ngữ

  Language

  7

  Thời gian bắt đầu

  StartDate

  8

  Thời gian kết thúc

  EndDate

  9

  Tổng số văn bản trong hồ sơ

  DocTotal

  10

  Tổng số trang của hồ sơ

  PageTotal

  11

  Ghi chú

  Description

   
   
  47590 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  hahangcd (15/06/2020) enychi (21/03/2020) yuanping (20/03/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận