Các trường hợp ký HĐLĐ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #596651 31/12/2022

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2136)
  Số điểm: 74816
  Cảm ơn: 60
  Được cảm ơn 1598 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Các trường hợp ký HĐLĐ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

  Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

  Theo đó, Nghị định 111/2022/NĐ-CP nêu rõ các công việc thực hiện theo hợp đồng là:

  Thứ nhất, các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách như công chức, gồm:

  - Bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan;

  - Lái xe phục vụ Bộ trường hoặc chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở lên; lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước;

  - Người làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác tại cơ quan trọng yếu, cơ mật ờ Trung ương theo quyết định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý.

  Thứ hai, các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính thực hiện quản lý và áp dụng chế độ, chính sách như công chức, gồm:

  - Bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Vãn phòng Chính phủ; Kho tiền hoặc Kho hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan;

  - Lái xe phục vụ Bộ trường hoặc chức vụ, chức danh tương đương Bộ trưởng trở lên; lái xe chuyên dùng chuyên chở tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước;

  - Người làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác tại cơ quan trọng yếu, cơ mật ờ Trung ương theo quyết định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý.

  Thứ ba, các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập.

  Hình thức, các loại hợp đồng và điều kiện ký kết hợp đồng

  Các công việc quy định trên được ký kết hợp đồng bằng văn bản; trường hợp giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử thi có giá trị như hợp đồng bằng văn bản. Các loại hợp đồng được ký kết bao gồm:

  - Hợp đồng dịch vụ theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định của pháp luật khác có liên quan;

  - Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định tại Nghị định này.

  Ngoài ra, điều kiện ký kết hợp đồng được quy định như sau:

  - Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập: Phải có nhu cầu ký kết hợp đồng thực hiện các công việc quy định tại Điều 4 Nghị định này và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật;

  -  Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ: Phải đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, bảo đảm chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định của pháp luật khác có liên quan;

  - Đối với cá nhân: Phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 đối với trường hợp cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ hoặc khoản 1 Điều 10 đối với trường hợp cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại  Nghị định 111/2022/NĐ-CP.

  Nghị định 111/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ 22/02/2023 và Điều 3 Nghị định 161/2018/NĐ-CP và khoản 2 Điều 7 Nghị định 06/2013/NĐ-CP sẽ hết hiệu lực từ ngày này.

   
  305 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596978   10/01/2023

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (404)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 50 lần


  Các trường hợp ký HĐLĐ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

  Cảm ơn những chia sẻ hữu ích của tác giả. Điều kiện để ký kết hợp đồng đối với cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập là phải có nhu cầu ký kết hợp đồng thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khác của pháp luật.

   
  Báo quản trị |