Các trường hợp không được mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ của Công ty đại chúng

Chủ đề   RSS   
 • #501373 02/09/2018

  Các trường hợp không được mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ của Công ty đại chúng

  Công ty đại chúng không được thực hiện việc mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ trong các trường họp sau:
    + Đang có nợ quá hạn căn cứ báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán. Trường hợp thời điểm dự kiến mua lại cố phiếu là thời điếm sau ngày 30 tháng 6 hàng năm, việc xác định nợ quá hạn được căn cứ vào báo cáo tài chính bán niên gần nhất được kiểm toán hoặc soát xét;
    + Đang trong quá trình chào bán cổ phiếu để huy động thêm vốn;
    + Cổ phiếu của công ty đang là đối tượng chào mua công khai;
    + Đã thực hiện việc mua lại cổ phiếu trong vòng 06 tháng trừ các trường hợp tương tự trường hợp miễn trừ ở trên.
    + Mua lại cổ phiếu và bán cổ phiếu quỹ trong cùng một đợt.
  Trừ trường hợp việc mua lại được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của từng cổ đông hoặc trường hợp công ty thực hiện chào mua công khai đối với cổ phiếu đã phát hành, công ty không được mua cổ phần của các đối tượng sau làm cổ phiếu quỹ:
      •Người quản lý công ty và những người liên quan;
      • Người sở hữu cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng;
      • Cổ đông lớn của công ty.
   
   
  2011 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận