Các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định của Luật Đấu thầu

Chủ đề   RSS   
 • #609144 08/03/2024

  nitrum01
  Top 500


  Vietnam
  Tham gia:25/12/2022
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 2267
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 40 lần


  Các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định của Luật Đấu thầu

  Hủy thầu là biện pháp của người có thẩm quyền, chủ đầu tư và bên mời thầu được dùng để xử lý các trường hợp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu đưa ra, hay việc thay đổi các mục tiêu, phạm vi đầu tư được ghi sẵn trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Vậy những trường hợp nào hủy thầu theo quy định mới nhất
   
  Hủy thầu đối với lựa chọn nhà thầu 
   
  Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu 2023 đề cập trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà thầu, bao gồm:
   
  - Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
   
  - Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê duyệt làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn đánh giá đã ghi trong hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;
   
  - Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu;
   
  - Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật này;
   
  - Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật này dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.
   
  Hủy thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư
   
  Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu 2023 đề cập trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư, bao gồm:
   
  - Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu;
   
  - Thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, thời hạn thực hiện dự án đầu tư kinh doanh vì lý do bất khả kháng, làm thay đổi tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu đã phát hành;
   
  - Hồ sơ mời thầu có một hoặc một số nội dung không tuân thủ quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư được lựa chọn không còn đáp ứng yêu cầu để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh;
   
  - Nhà đầu tư trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật này;
   
  - Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà đầu tư trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 của Luật này dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
   
  Hủy thầu được thực hiện trong thời gian từ ngày phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đến trước khi ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung đối với mua sắm tập trung.
   
  Các cá nhân, tổ chức trúng thầu, ngoài nhà thầu, nhà đầu tư thực hiện hành vi bị cấm dẫn đến hủy thầu phải đền bù chi phí cho các bên liên quan. Các hành vi bị cấm trong hoạt động đấu thầu được liệt kê tại Điều 16 Luật Đấu thầu như: Đưa, nhận, môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây ảnh hưởng, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dưới mọi hình thức; Thông thầu; Gian lận; Không bảo đảm công bằng, minh bạch; Tiết lộ những tài liệu, thông tin về quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; Chuyển nhượng thầu; Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi chưa xác định được nguồn vốn.
   
  Pháp luật đã quy định cụ thể những trường hợp hủy thầu, cũng như thời gian được hủy thầu. Khi các cá nhân, tổ chức vi phạm hành vi bị cấm trong đấu thầu dẫn đến hủy thầu thì phải đền bù chi phí.
   
  244 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận