Các tổ chức khấu trừ thuế được sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân dưới dạng dữ liệu điện tử từ ngày 01/07/2022?

Chủ đề   RSS   
 • #583323 30/04/2022

  Các tổ chức khấu trừ thuế được sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân dưới dạng dữ liệu điện tử từ ngày 01/07/2022?

  Căn cứ Thông tư 78/2021/TT-BTC có quy định như sau:
  "Điều 12. Xử lý chuyển tiếp
  ...
  5. Việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính (và văn bản sửa đổi, bổ sung) và Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Trường hợp các tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được áp dụng hình thức chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính."
  Đồng thời, tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP cũng có quy định:
  "Điều 3. Giải thích từ ngữ
  ...
  4. Chứng từ là tài liệu dùng để ghi nhận thông tin về các khoản thuế khấu trừ, các khoản thu thuế, phí và lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật quản lý thuế. Chứng từ theo quy định tại Nghị định này bao gồm chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, biên lai thuế, phí, lệ phí được thể hiện theo hình thức điện tử hoặc đặt in, tự in.
  ...
  Điều 4. Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ
  ...
  2. Khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, khi thu thuế, phí, lệ phí, tổ chức khấu trừ thuế, tổ chức thu phí, lệ phí, tổ chức thu thuế phải lập chứng từ khấu trừ thuế, biên lai thu thuế, phí, lệ phí giao cho người có thu nhập bị khấu trừ thuế, người nộp thuế, nộp phí, lệ phí và phải ghi đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 32 Nghị định này. Trường hợp sử dụng biên lai điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
  Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập được lựa chọn cấp chứng từ khấu trừ thuế cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế. Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế."
  Như vậy, theo quy định trên thì các tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân có đủ điều kiện theo quy định sẽ được chuyển sang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân dưới dạng dữ liệu điện tử trước ngày 01 tháng 07 năm 2022. Đồng thời kể từ ngày này thì các cơ sở sẽ chính thức được sử dụng thêm chứng từ khấu trừ thuế dạng điện tử bên cạnh chứng từ khấu trừ đặt in hoặc tự in.
   
  252 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583430   30/04/2022

  Các tổ chức khấu trừ thuế được sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân dưới dạng dữ liệu điện tử từ ngày 01/07/2022?

  Chuyển đổi số dữ liệu là một trong những bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển của xã hội. Việc chuyển đổi các giấy tờ sang dữ liệu điện tử nhằm dễ dàng kiểm soát, lưu trữ hồ sơ và chuyển thông tin đến những địa phương xa một cách nhanh chóng hơn. Vì vậy việc áp dụng chứng từ khấu trừ thuế bằng dữ liệu điện tử sẽ dễ dàng hơn trong việc kê khai thuế thông qua hình thức trực tuyến.

   
  Báo quản trị |