Các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #613179 24/06/2024

  btrannguyen
  Top 100
  Lớp 8

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (658)
  Số điểm: 11231
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 207 lần


  Các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam năm 2024

  Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Vậy, năm 2024 tại Việt Nam có những loại hình doanh nghiệp nào?

  Các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam năm 2024

  Hiện nay Luật Doanh nghiệp 2020 quy định có các loại hình doanh nghiệp bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH), Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh. Trong đó, Công ty TNHH lại được chia thành 2 loại hình là Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Cụ thể:

  STT

  Loại hình 

  doanh nghiệp

  CCPL

  Đặc điểm

  1

  Công ty TNHH

  Công ty TNHH một thành viên

  Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2020

  - Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

  - Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  - Không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

  - Được phát hành trái phiếu theo quy định; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2020.

  2

  Công ty TNHH hai thành viên trở lên

  Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2020

  - Là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. 

  Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết quy định tại khoản 4 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020

  Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 Luật Doanh nghiệp 2020.

  - Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  - Không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

  - Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 Luật Doanh nghiệp 2020

  3

  Công ty cổ phần

  Điều 11 Luật Doanh nghiệp 2020

  - Là doanh nghiệp:

  + Có vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

  + Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

  + Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

  + Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020.

  - Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  - Có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

  4

  Công ty hợp danh

  Điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020

  - Là doanh nghiệp:

  + Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

  + Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

  + Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

  - Có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  - Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

  5

  Doanh nghiệp tư nhân

  Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020

  - Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

  - Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

  - Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

  - Không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

  Như vậy, tại Việt Nam năm 2024 sẽ có 5 loại hình doanh nghiệp hợp pháp như trên. Trong đó, chỉ có công ty Cổ phần là được phát hành cổ phần, trừ trường hợp các loại hình doanh nghiệp khác chuyển đổi thành công ty cổ phần.

  Doanh nghiệp có những quyền gì?

  Theo Điều 7 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định doanh nghiệp có những quyền như sau:

  - Tự do kinh doanh ngành, nghề mà luật không cấm.

  - Tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh.

  - Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

  - Tự do tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

  - Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu.

  - Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

  - Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

  - Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của doanh nghiệp.

  - Từ chối yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân về cung cấp nguồn lực không theo quy định của pháp luật.

  - Khiếu nại, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

  - Quyền khác theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, những người có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp đều có quyền tự do lựa chọn loại hình, ngành nghề, hình thức kinh doanh mà luật không cấm.

   
  149 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận