Các điều kiện để được kết nạp vào Đảng

Chủ đề   RSS   
 • #551896 15/07/2020

  Các điều kiện để được kết nạp vào Đảng

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thông qua ngày 19/1/2011 ban hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 19/1/2011. Trong đó, bao gồm các điều kiện để được kết nạp vào đảng.

  Công dân Việt Nam muốn kết nạp vào đảng, cần có các điều kiện sau:

  1. Về tuổi đời

  - Phải từ đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi (tính theo tháng) tại thời điềm chi bộ xét kết nạp

  - Việc kết nạp người trên 60 tuổi do cấp ủy trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định 

     CSPL: khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đảng, được hướng dẫn bởi Mục 1 quy định 29-QĐ/TW năm 2016

  2. Về trình độ học vấn

  - Có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên. 

  - Học vấn của người vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Bí thư.

  - CSPL: khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đảng, được hướng dẫn bởi Mục 1 quy định 29-QĐ/TW năm 2016

  3. Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng

  CSPL: khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đảng

  4. Là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm

  Người được xét để kết nạp vào Đảng qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm

  CSPL: khoản 2 Điều 1 Điều lệ Đảng

  5. Thủ tục kết nạp

  - Có đơn tự nguyện xin vào đảng

  - Người vào Đảng cần báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ cũng như phẩm chất, năng lực, vấn đề lịch sử và chính trị hiện nay và phải chịu trách nhiệm về lời khai của mình

  - Được đảng viên chính thức giới thiệu và người vào đảng

    Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

    Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng phải là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu.

    CSPL: khoản 1 Điều 4 Điều lệ Đảng, được hướng dẫn bởi Mục 3 quy định 29-QĐ/TW năm 2016

  6. Thời gian dự bị

  Người được xét kết nạp lại vào Đảng ngoài các điều kiện và tiêu chuẩn trên còn phải trải qua thời kỳ dự bị mười hai tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp. Trong thời kỳ dự bị, chi bộ tiếp tục giáo dục, rèn luyện và phân công đảng viên chính thức giúp đảng viên đó tiến bộ.

  - Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xóa án tích), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp ủy có thẩm quyền (huyện ủy và tương đương) xem xét, quyết định. 
  - Thực hiện đúng các thủ tục nêu ở các Khoản 1, 2, 3 Điều 4 Điều lệ Đảng. 

    CSPL: Điều 5 Điều lệ Đảng, được hướng dẫn bởi Mục 3 quy định 29-QĐ/TW năm 2016

  Ngoài ra, đối với đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng, quần chúng vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình còn cần các điều kiện sau:

  - Chỉ được xem xét, kết nạp lại vào Đảng khi có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu thực tế của công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị;

  - Là người có uy tín trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, được cấp uỷ nơi công tác và nơi cư trú, các tổ chức đoàn thể mà mình là thành viên đánh giá cao về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, về ý thức trách nhiệm đối với nhân dân

  - Phải có thời gian phấn đấu ít nhất là 24 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ ba hoặc 36 tháng đối với trường hợp vi phạm sinh con thứ tư kể từ ngày bị đưa ra khỏi Đảng đến ngày chi bộ họp xét đề nghị kết nạp vào Đảng.

    CSPL: khoản 1 Điều 4, khoản 1 Điều 5 Quy định 05-Qđi/TW quy định về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình vào Đảng.

  Trên đây là các điều kiện để kết nạp vào Đảng. Xem thêm thông tin về Điều lệ Đảng ngày 19/1/2011 và quy định 29-QĐ/TW năm 2016 về Quy định Thi hành Điều lệ Đảng ngày 25/07/2016.

   

   

   
  2021 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận