Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Chủ đề   RSS   
 • #534243 30/11/2019

  Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

  Bồi thường thiệt hại là việc mà bên gây ra thiệt hại, vi phạm nghĩa vụ phải thực hiện trong hợp đồng phải bồi thường những tổn thất, thiệt hại cho bên bị vi phạm

  Những loại thiệt hại mà người vi phạm hợp đồng phải bồi thường gồm:

  Giá trị kinh tế, giá trị hợp đồng thực tế mà bên bị vi phạm phải chịu do hành vi gây thiệt hại của bên vi phạm

  Các khoản lợi, lãi mà bên bị vi phạm đáng lẽ ra được hưởng nếu không có vi phạm xảy ra.

  Ngoài ra, Bộ luật dân sự còn quy định, người bị thiệt hại có yêu cầu bồi thường những khoản sau:

  Giá trị lợi ích mà lẽ ra người đó sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại

  Chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng

  Lúc này, trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có đầy đủ các yếu tố sau:

  Có hành vi vi phạm hợp đồng

  Có thiệt hại thực tế xảy ra

  Việc vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại

  Lưu ý: Bên yêu cầu bồi thường thiệt hại phải có nghĩa vụ chứng minh những tổn thất, thiệt hại mà bên mình phải chịu khi có việc vi phạm hợp đồng. Đồng nghĩa, bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng cũng phải chứng minh được lý do mình được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
   

   
  1044 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn duongpham5991 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (02/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận