Bồi thường, hỗ trợ đất thuộc hành lang an toàn dây dẫn điện

Chủ đề   RSS   
 • #543311 09/04/2020

  nguyenthanhtu0212

  Male
  Mầm

  Đăk Lăk, Việt Nam
  Tham gia:18/05/2011
  Tổng số bài viết (67)
  Số điểm: 960
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 6 lần


  Bồi thường, hỗ trợ đất thuộc hành lang an toàn dây dẫn điện

  tôi hiện đang lập phương án bồi thường khi thực hiện đường dây cao áp (110kv) và đang vướng trường hợp như sau mong LS tư vấn:

  Hộ ông A có đường dây điện đi qua không có trụ nên không thu hồi đất, được cấp giấy CNQSD đất trồng cây lâu năm.

  Tại thời điểm UBND huyện ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra khảo sát đo đạc kiểm đếm, và các thông báo thu hồi đát đối với những hộ có trụ thì đất ông A đang có mục đích là đất trồng cây lâu năm.

  Tuy nhiên khi biết dự án đi qua đất nhà mình ông A tiến hành chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại nông thôn và được UBND huyện ban hành QUyết định cho chuyển mục đích vì theo quy định của Luật điện lực ko cấm xây nhà dưới hành lang, và đất của ông quy hoạch đất ở.

  Như vậy thời điểm ông chuyển là sau thời điểm đã thông báo triển khai dự án.

  Theo quy định tại Điều 19. Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện Bồi thường, hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không

  1. Đất ở, các loại đất khác trong cùng thửa với đất ở của một chủ sử dụng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220 kV thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất thì chủ sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một lần như sau:

  Đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là loại đất ở được quy định tại các văn bản pháp luật về đất đai.

  -Diện tích đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi đất ở, tính trên diện tích đất nằm trong hành lang;

  -Trên cùng một thửa đất, bao gồm đất ở và các loại đất khác của một chủ sử dụng đất, khi bị hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không chiếm dụng khoảng không lớn hơn hạn mức đất ở thì phần diện tích các loại đất khác trên cùng thửa đất trong hành lang cũng được bồi thường, hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi các loại đất khác đó tính trên diện tích các loại đất khác nằm trong hành lang;

  -Trường hợp đất ở không đủ điều kiện như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.

  2. Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thì chủ sử dụng đất được hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc hỗ trợ được thực hiện một lần, không lớn hơn 30% mức bồi thường thu hồi đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, tính trên diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

  3. Mức bồi thường, hỗ trợ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể. Kinh phí chi trả từ nguồn vốn đầu tư của chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp.”

    Tại khoản 1, Điều 3, Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của UBND Đắk Lắk) Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất: 1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường về đất theo quy định tại Điều 75, Luật Đất đai 2013 thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm thực hiện thu hồi đất

  Tại Điều 10. Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của UBND Đắk Lắk) Bồi thường thiệt hại do hạn chế khả năng sử dụng đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ.

  1. Trường hợp không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; các Điều 18, 19 và 23 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện thì việc bồi thường thiệt hại được xem xét dựa trên văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác định việc ảnh hưởng và bản vẽ xác định phạm vi đất bị ảnh hưởng, có xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  2.  Bồi thường thiệt hại về đất và tài sản thuộc hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

  a) Bồi thường thiệt hại về đất:

   Diện tích đất ở và các loại đất khác có đủ điều kiện được bồi thường trong cùng thửa với đất ở trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất tuy không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng bị hạn chế khả năng sử dụng đất được hỗ trợ thiệt hại bằng 80% đơn giá bồi thường về đất cùng loại.

   Đối với diện tích đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không được hỗ trợ bằng 30% đơn giá bồi thường về đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất...”

  Như vậy hộ ông A được hỗ trợ 80% hay 30% giá đất được bồi thườg

  Lưu ý: đất ông A không thu hồi đất chỉ hỗ trợ do  hạn chế khả năng sử dụng.

   
  3394 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenthanhtu0212 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/04/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận