Bộ trưởng Bộ TT&TT triển khai đo lường chỉ tiêu Chiến lược chuyển đổi số báo chí

Chủ đề   RSS   
 • #602531 13/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2002 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ trưởng Bộ TT&TT triển khai đo lường chỉ tiêu Chiến lược chuyển đổi số báo chí

  Ngày 08/5/2023 Quyết định 781/QĐ-BTTTT năm 2023 Kế hoạch hành động triển khai Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 ban hành bởi Bộ trưởng Bộ TT&TT.
   
  Cụ thể, Bộ TT&TT sẽ triển khai đo lường chỉ tiêu Chiến lược chuyển đổi số báo chí như sau:
   
  bo-truong-bo-tt&tt-trien-khai-do-luong-chi-tieu-chien-luoc-chuyen-doi-so-bao-chi
   
  * Các đơn vị thuộc Bộ TT&TT triển khai các nhiệm vụ nhằm thúc đẩy tăng trưởng chỉ tiêu nhằm đạt mục tiêu đến năm 2025.
   
  Định kỳ đo lường, cung cấp số liệu chỉ tiêu Chiến lược do đơn vị mình phụ trách cho Cục Báo chí kèm theo đánh giá xu hướng, đề xuất theo nguyên tắc “động, kịp thời” và “so sánh với quốc tế”.
   
  Theo quy định tại Quyết định 200/QĐ-BTTTT năm 2023 của Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Quy định về việc quản lý thực thi chiến lược phát triển các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được ban hành giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 2030. Cụ thể:
   
  - Trước ngày 03/4, cung cấp số liệu Quý I (gồm: 03 tháng đầu năm và tháng 12 năm trước).
   
  - Trước ngày 05/7, cung cấp số liệu Quý II, đồng thời đánh giá xu hướng 6 tháng đầu năm và đề xuất.
   
  - Trước ngày 05/10, cung cấp số liệu Quý III.
   
  - Trước ngày 05/12, cung cấp số liệu Quý IV (gồm: tháng 10 và 11).
   
  * Trường hợp chưa có số liệu chính thức vào thời điểm cung cấp số liệu theo yêu cầu, đơn vị có thể cung cấp số liệu tạm ước tính và cập nhật ngay khi có số liệu.
   
  Phối hợp đo lường chi tiêu, báo cáo thực hiện nhiệm vụ giữa Bộ TT&TT và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chủ quản báo chí.
   
  Đề nghị các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chủ quản báo chí căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực thi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo Quyết định 348/QĐ-TTg năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và định kỳ báo cáo về Bộ TT&TT trước ngày 15/12 hằng năm.
   
  Phân công triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể 
   
  * Tổ chức triển khai, đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi, giám sát thực hiện Chiến lược
   
  - Nội dung: Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chủ quản báo chí thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, tổng hợp báo cáo đánh giá thực hiện Chiến lược theo quy định; hướng dẫn, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
   
  - Đơn vị chủ trì: Cục Báo chí.
   
  - Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chủ quản báo chí.
   
  * Các nhiệm vụ, giải pháp do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp thực hiện
   
  - Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể do Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định 348/QĐ-TTg năm 2023. Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.
   
  - Đơn vị điều phối, đôn đốc: Cục Báo chí
   
  Xem thêm chi tiết Quyết định 781/QĐ-BTTTT năm 2023 có hiệu lực ngày 08/5/2023.
   
  200 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận