Bộ TN&MT yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác cải cách hành chính trong thời gian tới

Chủ đề   RSS   
 • #605250 07/09/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2193)
  Số điểm: 76373
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1619 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Bộ TN&MT yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác cải cách hành chính trong thời gian tới

  Ngày 17/8/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn 6751/BTNMT-TCCB gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.

  Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 169/TB-VPCP ngày 5/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Thông báo 252/TB-VPCP ngày 29/6/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp công tác cải cách hành chính năm 2023, Văn bản số 3668/BNV-CCHC ngày 13/7/2023 về việc đôn đốc, triển khai một số nhiệm vụ cải cách hành chính trong thời gian tới, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nội dung về cải cách hành chính sau đây:

  (1) Tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định tại Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính các lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong thời gian tới. 

  Rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn tồn đọng, chưa hoàn thành của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 4010/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2022), đặc biệt là các nhiệm vụ thuộc các kế hoạch cải cách hành chính thành phần năm 2023 của Bộ.

  (2) Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính, chủ động đề xuất các phương án, chỉ tiêu cắt giảm thủ tục hành chính đảm bảo khả thi, hiệu quả, tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời bám sát Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; Quyết định 1085/QĐ-TTg và Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án “phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2023 tại các bộ, ngành địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

  (3) Chủ động đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ, văn bản xin ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương về các vấn đề liên quan thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ. Chủ động, tăng cường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường ở địa phương theo trách nhiệm được phân công. Trường hợp địa phương có văn bản xin ý kiến mà đơn vị chậm trả lời, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc chậm trễ.

  (4) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, xử lý nghiêm và công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà cho người dân, tổ chức trong quá trình tiếp nhận và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính; tuyên dương, khen thưởng, khuyến khích những tấm gương làm tốt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

  Xem chi tiết tại Công văn 6751/BTNMT-TCCB ngày 17/8/2023.

  Xem và tải Công văn 6751/BTNMT-TCCB

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/09/07/6751-BTNMT-TCCB_Signed.pdf

   
  67 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận