Bình luận quy định "Nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng"

Chủ đề   RSS   
 • #577810 05/12/2021

  Bình luận quy định "Nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng"

  Thuê mua là một loại hợp đồng, theo đó người cho thuê, chuyển giao tài sản cho người thuê, để người này sử dụng trước khi quyết định mua hay không mua hẳn tài sản lúc hết hạn thuê

  Nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng được quy định tại Điều 33 Luật kinh doanh bất động sản 2014. Điều 33 gồm 10 khoản quy định chi tiết về các nghĩa vụ.

  Thứ nhất, thông báo cho bên thuê mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có). Những hạn chế về quyền sở hữu như là trường hợp thuê nhà ở thuộc sở hữu chung, thuê nhà ở xã hội. Theo quy định Điều 130 Luật nhà ở 2014 thì thuê nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu nhà ở đó, trừ trường hợp chủ sở hữu chung cho thuê phần nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình. Bên cho thuê mua phải thông báo những hạn chế này cho bên thuê mua, trong thực tế thì việc thông báo này đảm bảo được quyền lợi của bên thuê mua, và các bên tự thoả thuận trong hợp đồng thuê.

  Thứ hai, thực hiện thủ tục thuê mua nhà, công trình xây dựng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra các loại hình nhà ở, công trình xây dựng khác nhau thì sẽ có thủ tục thuê mua khác nhau. Việc thực hiện thủ tục thuê mua này thuộc nghĩa vụ bên cho thuê mua. Ví dụ, Điều 134 Luật Nhà ở 2014 thì thủ tục thuê mua nhà ở xã hội được quy định cụ thể là việc thuê mua nhà ở xã hội phải lập thành hợp đồng có các nội dung quy định tại Điều 121 của Luật nhà ở 2014; trường hợp thuê mua nhà ở xã hội do các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng thì hợp đồng thuê mua được ký kết giữa chủ đầu tư với bên thuê mua; trường hợp thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước thì việc ký kết hợp đồng thuê mua được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 83 của Luật nhà ở 2014.

  Thứ ba, bảo quản nhà, công trình xây dựng đã cho thuê mua trong thời gian chưa bàn giao cho bên thuê mua. Bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận trong hợp đồng. Thông thường, thời gian sau khi kí hợp đồng thuê mua thì bên thuê mua đã tiếp quản sử dụng nhà ở, công trình xây dựng. Về nghĩa vụ bảo trì sửa chữa nhà, công trình thì ít được xem là nghĩa vụ của bên cho thuê mua, hoặc trong hợp đồng sẽ xác định đây là nghĩa vụ bên thuê mua.

  Thứ tư, giao nhà, công trình xây dựng và hồ sơ có liên quan cho bên thuê mua theo đúng tiến độ, chất lượng và các điều kiện khác đã thỏa thuận trong họ. Hầu hết các nghĩa vụ bên cho thuê mua đều được ưu tiên thoả thuận giữa các bên, tôn trọng sự thoả thuận các bên.

  Thứ năm, Làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và giao cho bên thuê mua khi kết thúc thời hạn thuê mua, trừ trường hợp bên thuê mua có văn bản đề nghị được tự làm thủ tục cấp giấy chứng nhận. Sau khi thời hạn thuê mua kết thúc, bên thuê mua quyết định có mua hay không. Bên cho thuê mua có nghĩa vụ làm thủ tục đề nghị cấp GCN. Thực tế thì việc này có thể là của bên thuê mua hoặc bên cho thuê mua, tuỳ theo thoả thuận các bên.

  Thứ sáu, bảo hành nhà, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 20 của Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Quan điểm cá nhân thấy nghĩa vụ này trùng lặp với nghĩa vụ thứ ba nêu trên.

  Thứ bảy, bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Lỗi do mình gây ra được hiểu như thế nào, hay có căn cứ loại lỗi như cố ý hay vô ý không thì theo quan điểm cá nhân, nên xác định theo pháp luật dân sự, loại trừ gây thiệt hại do sự kiện bất khả kháng.

  Thứ tám, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật. Có lẽ đây là nghĩa vụ của bên cho thuê mua bị vi phạm nhiều và phổ biến trong hợp đồng. Một số nghĩa vụ như nghĩa vụ đóng thuế.

  Thứ chín, tạo điều kiện cho bên thuê mua chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng. Khi bên thuê mua không còn nhu cầu thuê mua thì bên thuê mua có thể chuyển nhượng hợp đồng thuê mua này, bên cho thuê mua phải có nghĩa vụ tạo điều kiện để bên thuê mua chuyển nhượng hợp đồng. Tuy nhiên bên nhận chuyển nhượng hợp đồng phải đủ điều kiện thuê mua nếu đó là nhà ở xã hội.

  Thứ mười, các nghĩa vụ khác trong hợp đồng. Một số nghĩa vụ khác thì được các bên thoả thuận trong hợp đồng. Quy định này một lần nữa khẳng định sự ưu tiên, tôn trọng sự tự nguyện thoả thuận của các bên trong pháp luật.

   
  524 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dangthimaihuong11a4@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/12/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579891   28/01/2022

  Bình luận quy định "Nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng"

  Thuê mua là một loại hợp đồng, theo đó người cho thuê, chuyển giao tài sản cho người thuê, để người này sử dụng trước khi quyết định mua hay không mua hẳn tài sản lúc hết hạn thuê. Người thuê mua nhà nên nắm rõ những quy định này để nắm bắt được quyền lợi hợp pháp của mình trước bên cho thuê mua. Cảm ơn bài viết bổ ích từ bạn

   

   
  Báo quản trị |  
 • #579905   29/01/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Bình luận quy định "Nghĩa vụ của bên cho thuê mua nhà, công trình xây dựng"

  Hợp đồng thuê mua thực sự là sự kết hợp giữa hợp đồng thuê và hợp đồng mua bán. Vì vậy, thời điểm quyết định mua cũng tác động đến nghĩa vụ của người cho thuê mua.

  Nếu người thuê quyết định mua khi hết hạn thuê, hợp đồng thuê mua trong trường hợp này sẽ làm phát sinh những nghĩa vụ của người bán, đặc biệt là các nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu của người mua đối với tài sản mua và bảo đảm chất lượng của tài sản mua.

  Nếu người thuê quyết định mua khi chưa hết thời hạn thuế, thì hợp đồng mua bán được giao kết vào thời điểm người thuê quyết định mua, cho đến thời điểm này, quyền sở hữu đối với tài sản vẫn thuộc về người cho thuê; rủi ro về tài sản vẫn do người cho thuê chịu.

   

   
  Báo quản trị |