BHXH, BHYT, BHTN của công chức nhà nước đóng như thế nào, ai là người đóng?

Chủ đề   RSS   
 • #562727 16/11/2020

  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (708)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 110 lần


  BHXH, BHYT, BHTN của công chức nhà nước đóng như thế nào, ai là người đóng?

  - Về Bảo hiểm xã hội:

  Theo Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì công chức thuộc đối tượng tham gia BHXH. Về mức đóng BHXH:

  "Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

  1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

  Người lao động quy định điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này, hằng tháng đóng bằng 8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí và tử tuất.

  ...

  Điều 86. Mức đóng và phương thức đóng của người sử dụng lao động

  1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này như sau:

  a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

  ..

  c) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất."

  Như vậy, mức đóng BHXH của công chức là 8%, cơ quan nhà nước (người sử dụng lao động) 17%.

  - Về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 

  Theo Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  "Điều 4. Mức đóng và phương thức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

  1. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 và khoản 2 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình, theo một trong các mức sau:

  a) Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội; đồng thời được áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước;

  b) Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được áp dụng đối với doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này.

  2. Người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức 0,5% mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động quy định tại điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội."

  Như vậy, cơ quan nhà nước (người sử dụng lao động) đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là 0,5%.

  - Về bảo hiểm y tế: 

  Theo Khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 thì công chức thuộc đối tượng tham gia BHYT. Về mức đóng theo Khoản 7 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014:

  "Điều 1.

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế:

  ...

  7. Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:

  “Điều 13. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

  1. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định như sau:

  a) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% tiền lương tháng, trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì mức đóng hằng tháng tối đa bằng 6% tiền lương tháng của người lao động trước khi nghỉ thai sản và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;"

  Tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế

  "Điều 7. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

  1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:

  a) Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này."

  Như vậy, công chức đóng 1,5% còn cơ quan nhà nước (người sử dụng lao động) đóng 3%.

  - Về bảo hiểm thất nghiệp: Công chức không thuộc đối tượng tham gia BHXH thất nghiệp (căn cứ Điều 43 Luật Việc làm 2013).

   
   
  3984 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận