Bên mua muốn trả lại hàng hóa không đạt yêu cầu có cần phải lập hóa đơn không?

Chủ đề   RSS   
 • #603984 13/07/2023

  Bên mua muốn trả lại hàng hóa không đạt yêu cầu có cần phải lập hóa đơn không?

  Bên Công ty của Chị hồi tháng trước có mua hàng của đối tác nhưng do hàng hóa không đạt yêu cầu nên bên chị sẽ trả lại hàng. Khi trả lại những hàng hóa đó thì bên chị có cần lập hóa đơn không? Nội dung hóa đơn trả lại ghi như thế nào?

  1. Trả lại hàng đã mua có cần lập hóa đơn không?

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về nguyên tắc lập hóa đơn như sau:

  Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.

  Như vậy, khi trả lại hàng hóa dùng đã mua phải lập hóa đơn theo quy định.

  2. Nội dung ghi trên hóa đơn trả lại hàng gồm những gì?

  Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về nội dung ghi trên hóa đơn như sau:

  - Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn. Cụ thể như sau:

  + Tên hóa đơn là tên của từng loại hóa đơn quy định tại Điều 8 Nghị định này được thể hiện trên mỗi hóa đơn, như: Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế, hóa đơn giá trị gia tăng kiêm phiếu thu, hóa đơn bán hàng, hóa đơn bán tài sản công, tem, vé, thẻ, hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia.

  + Ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  - Tên liên hóa đơn áp dụng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  - Số hóa đơn

  - Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán

  - Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua (nếu có)

  - Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tổng số tiền thuế giá trị gia tăng theo từng loại thuế suất, tổng cộng tiền thuế giá trị gia tăng, tổng tiền thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

  - Chữ ký của người bán, chữ ký của người mua

  - Thời điểm lập hóa đơn thực hiện theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch.

  - Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử.

  - Mã của cơ quan thuế đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

  - Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, chiết khấu thương mại, khuyến mại (nếu có).

  - Tên, mã số thuế của tổ chức nhận in hóa đơn đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in.

  - Chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn

  - Nội dung khác trên hóa đơn như thông tin về biểu trưng hay lo-go để thể hiện nhãn hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện của người bán.

  Bên cạnh đó, tại Công văn 7589/CTTPHCM-TTHT năm 2022 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành có nêu như sau:

  "Căn cứ các quy định nêu trên: Trường hợp Công ty và Nhà cung cấp của Công ty áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC , Công ty mua hàng của Nhà cung cấp và phát sinh nghiệp vụ kinh tế hoàn trả một phần hàng đã mua của Nhà cung cấp thì Công ty thực hiện lập hóa đơn điện tử giao cho Nhà cung cấp: Trên hóa đơn ghi số lượng hàng hóa trả lại, thuế suất trả lại và tiền thuế GTGT (số dương). Căn cứ hóa đơn trả lại hàng hóa, Công ty và Nhà cung cấp thực hiện kê khai điều chỉnh giảm doanh thu thuế GTGT đầu ra, đầu vào theo pháp luật về thuế GTGT."

  Như vậy, nếu là trường hợp trả lại hàng hóa thì Bên mua lập hóa đơn điện tử hàng bán trả lại để giao cho bên bán: Trên hóa đơn ghi số lượng hàng hóa trả lại, thuế suất trả lại và tiền thuế GTGT (số dương).

   

   

   
  766 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận