Báo điện tử Chính phủ có chức năng, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Chủ đề   RSS   
 • #605446 15/09/2023

  Báo điện tử Chính phủ có chức năng, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn gì?

  Để người dân hiểu rõ hơn về Báo điện tử Chính phủ, một câu hỏi đặt ra là Báo điện tử Chính phủ có chức năng, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn gì? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Báo điện tử Chính phủ có chức năng gì?

  Căn cứ tại Điều 1 Quyết định 268/QĐ-VPCP năm 2013 có quy định về vị trí và chức năng như sau:

  - Báo điện tử Chính phủ là cơ quan thông tin, truyền thông đa phương tiện, tiếng nói của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, diễn đàn của các cơ quan hành chính nhà nước và nhân dân trên internet, do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức quản lý và vận hành.

  - Báo điện tử Chính phủ thực hiện chức năng về báo chí, thông tin, truyền thông của cổng Thông tin điện tử Chính phủ được quy định tại Quyết định số 06/2013/QĐ-TTg ngày 24 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

  - Báo điện tử Chính phủ là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước bảo đảm, tổng hợp chung trong ngân sách của cổng Thông tin điện tử Chính phủ; tổ chức và hoạt động theo mô hình cơ quan báo chí, thông tin, truyền thông; chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật.

  bao-dien-tu-chinh-phu

  Báo điện tử Chính phủ có chức năng, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn gì? (Hình từ Internet) 

  Báo điện tử Chính phủ có cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Căn cứ tại khoản 2 Điều 3 Quyết định 268/QĐ-VPCP năm 2013 có quy định về cơ cấu tổ chức như sau:

  - Phòng Thư ký Tòa soạn;

  - Phòng Thời sự;

  - Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân;

  - Phòng Tiếng nước ngoài;

  - Phòng các Trang tin thành phần;

  - Phòng Trị sự;

  - Cơ quan thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh;

  - Cơ quan thường trú tại thành phố Đà Nẵng;

  - Cơ quan thường trú tại thành phố Cần Thơ.

  Báo điện tử Chính phủ có các nhiệm vụ và quyền hạn nào?

  Căn cứ tại Điều 2 Quyết định 268/QĐ-VPCP năm 2013 có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

  - Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ quy định trong giấy phép hoạt động; xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển và các hoạt động khác của Báo theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển của cổng Thông tin điện tử Chính phủ và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

  - Cung cấp thông tin chính thống về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức thông tin, tuyên tuyền và thực hiện công khai, minh bạch (trừ những nội dung thuộc bí mật Nhà nước) các chủ trương, chính sách, giải pháp trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

  - Thông tin về các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Phát hiện, biểu dương, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước, trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  - Phân tích, bình luận theo quan điểm chính thống của Đảng và Chính phủ đối với những sự kiện, vấn đề trong nước và quốc tế được dư luận quan tâm. Chủ động đấu tranh với các thông tin sai trái, luận điệu thù địch chống phá công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; đấu tranh chống tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác, theo quy định của pháp luật.

  - Đáp ứng nhu cầu thông tin truyền thông về các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa tinh thần của nhân dân.

  - Tổ chức thông tin truyền thông bằng một số tiếng nước ngoài, góp phần thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại của Đảng, Chính phủ.

  - Phối hợp với Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện tổ chức thực hiện và xuất bản trên Báo Điện tử Chính phủ những sản phẩm truyền thông đa phương tiện: giao lưu, đối thoại trực tuyến và các hình thức giao tiếp khác, bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan với nhân dân, doanh nghiệp.

  - Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên internet gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước, chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và đề nghị giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.

  - Tổ chức quản lý, vận hành Trang tin điện tử Văn phòng Chính phủ và các Trang tin điện tử thành phần khác theo quy định của pháp luật.

  - Phối hợp với các Ban, đơn vị thuộc cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cổng Thông tin điện tử Chính phủ liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ của Báo; phối hợp với các Trang tin/cổng thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước, tập đoàn kinh tế và cơ quan báo chí trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam để tổ chức thực hiện nhiệm vụ thông tin, truyền thông theo quy định.

  - Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên và các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ khác của Báo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

  - Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực hoạt động của Báo theo quy định của pháp luật và sự phân công của Tổng Giám đốc cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

  - Thực hiện các hoạt động dịch vụ và gia tăng giá trị theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính, bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao.

  - Tổ chức bộ máy kế toán, thực hiện quản lý tài chính, tài sản và biên chế được giao theo quy định của pháp luật, của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ trưởng, Chủ nhiệm) và Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (sau đây gọi tắt là Tổng Giám đốc).

  - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm và Tổng Giám đốc giao.

   
  98 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận