Ai sẽ được làm Bí thư chi bộ Đảng? Nhiệm vụ của Bí thư chi bộ là gì?

Chủ đề   RSS   
 • #610414 10/04/2024

  btrannguyen
  Top 500
  Lớp 4

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (376)
  Số điểm: 5999
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 97 lần


  Ai sẽ được làm Bí thư chi bộ Đảng? Nhiệm vụ của Bí thư chi bộ là gì?

  Bí thư chi bộ là những người đứng đầu cơ sở Đảng, giữ vai trò lãnh đạo, có trách nhiệm tổ chức thực hiện sự lãnh đạo của chi bộ trên mọi mặt công tác theo quy định của Điều lệ Đảng. Vậy, ai sẽ được làm Bí thư chi bộ? Bí thư chi bộ có những nhiệm vụ nào?

  Bí thư chi bộ là chức danh nào?

  Theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định 04/2004/QĐ-BNV, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chi ủy, Thường trực đảng uỷ xã, phường, thị trấn có chức trách sau: 

  Là cán bộ chuyên trách công tác Đảng ở Đảng bộ, chi bộ (nơi chưa thành lập Đảng bộ) xã, phường, thị trấn, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, cùng tập thể đảng uỷ, chi uỷ lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn xã,phường, thị trấn.

  Như vậy, Bí thư chi bộ là cán bộ chuyên trách cấp xã.

  Ai sẽ được làm Bí thư chi bộ?

  1) Tiêu chuẩn chung

  Tiêu chuẩn chung đối với Bí thư chi bộ được quy định tại Điều 3 Quyết định 04/2004/QĐ-BNV như sau:

  Cán bộ, công chức cấp xã phải đáp ứng những tiêu chuẩn sau đây:

  - Có tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có năng lực tổ chức vận động nhân dân thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

  - Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, công tâm thạo việc, tận tụy với dân. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức kỷ luật trong công tác.

  Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

  - Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ học vấn, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

  2) Tiêu chuẩn cụ thể

  Theo Khoản 4 Điều 5 Quyết định 04/2004/QĐ-BNV, tiêu chuẩn cụ thể đối với Bí thư chi bộ là:

  - Tuổi đời: Không quá 45 tuổi khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.

  - Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.

  - Lý luận chính trị: Có trình độ trung cấp chính trị trở lên.

  - Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng và đô thị có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên, ở khu vực miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu tham gia giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. 

  Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế.

  Như vậy, người đủ các điều kiện như trên, nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm sẽ được bầu làm Bí thư chi bộ Đảng.

  Nhiệm vụ của Bí thư chi bộ là gì?

  Theo Khoản 2 Điều 5 Quyết định 04/2004/QĐ-BNV quy định Bí thư có những nhiệm vụ sau:

  - Nắm vững:

  + Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và chỉ thị của cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cấp mình; 

  + Nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết có hiệu quả công việc đột xuất; nắm chắc và sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc và của nhân dân trên địa bàn; 

  - Chịu trách nhiệm chủ yếu về các mặt công tác của đảng bộ.

  - Chủ trì cuộc họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chỉ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị quyết của đảng bộ, của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nghị quyết đó.

  - Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo,chỉ đạo hoạt động và giữ vai trò trung tâm đoàn kết giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện đối với các tổ chức trong hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn.

  - Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, của đảng bộ, của Ban Chấp hành và Ban Thường Vụ Đảng uỷ.

  Trên đây là giải đáp thông tin về các tiêu chuẩn và nhiệm vụ của Bí thư chi bộ Đảng. Người đọc có thể tham khảo để cập nhật thêm cho mình những kiến thức pháp luật.

   
  447 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn btrannguyen vì bài viết hữu ích
  admin (20/05/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận