99 từ, thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Luật

Chủ đề   RSS   
 • #493920 11/06/2018

  phamthanhhuu
  Top 25
  Male
  Dân Luật bậc 1


  Tham gia:20/07/2012
  Tổng số bài viết (3536)
  Số điểm: 109378
  Cảm ơn: 401
  Được cảm ơn 4353 lần


  99 từ, thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Luật

  Gửi tặng các bạn muốn học tiếng Anh chuyên ngành Luật nhé! Có gì các bạn bổ sung thêm nha!

   

  Tiếng Anh chuyên ngành Luật

  I. Các từ chuyên ngành Luật

  1. Bail – /beil/: Tiền bảo lãnh

  2. Detail – /’di:teil/: Chi tiết

  3. Lecturer – /’lekt∫ərə/: Thuyết trình viên

  4. Governor – /’gʌvənə/: Thống đốc

  5. Commit – /kə’mit/: Phạm tội, phạm lỗi

  6. Damage – /’dæmidʒ/: Khoản đền bù thiệt hại

  7. Jurisdiction – /,dʒuəris’dik∫n/: Thẩm quyền tài phán

  8. Independent – /ˌɪndɪˈpɛndənt/: Độc lập

  9. Magistrate – /’mædʒistrit/: Thẩm phán hành chính

  10. Justify – /’dʒʌstifai/: Giải trình

  11. Discovery – /dis’kʌvəri/: Tìm hiểu

  12. Moot – /mu:t/: Việc có thể tranh luận

  13. Fine – /fain/: Phạt tiền

  14. Probation – /prə’bei∫n/: Tù treo

  15. Party – /’pɑ:ti/: Đảng

  16. Proposition – /,prɔpə’zi∫n/: Dự luật

  17. Republican – /ri’pʌblikən/: Cộng hòa

  18. Arraignment – /ə’reinmənt/: Sự luận tội

  19. Parole – /pə’roul/: Thời gian thử thách

  20. Organizer – /’ɔ:gənaizə(r)/: Người tổ chức

  21. Misdemeanor – /,misdi’mi:nə/: Khinh tội

  22. Plaintiff – /’pleintif/: Nguyên đơn

  23. Justiciability – /ʤʌsˌtɪʃɪəˈbɪlɪti/: Phạm vi tài phán

  24. Fund – /fʌnd/: Cấp kinh phí

  25. Juveniles – /ˈʤuːvɪnaɪlz/: Vị thành niên

  26. Libertarian – /,libə’teəriən/: Tự do

  27. Deal – /di:l/: Giải quyết

  28. Crime – /kraim/: Tội phạm

  29. Delegate – /’deligit/: Đại biểu

  30. Complaint – /kəm’pleint/: Khiêu kiện

  31. Defendant – /di’fendənt/: Bị cáo

  32. Equity – /ˈɛkwɪti/: Luật công bằng

  33. Designates – /ˈdɛzɪgnɪts/: Phân công

  34. Congress – /ˈkɒŋgrɛs/: Quốc hội

  35. Lobbying – /ˈlɒbiɪŋ/: Vận động hành lang

  36. Judgment – /ˈʤʌʤmənt/: Án văn

  37. Activism – /ˈæktɪvɪz(ə)m/: Tính tích cực của thẩm phán

  38. Reside – /ri’zaid/: Cư trú

  II. Thuật ngữ chuyên ngành Luật

  1. Merit selection: Tuyển chọn theo công trạng

  2. Indictment: Cáo trạng

  3. General Election: Tổng tuyển cử

  4. Precinct board: Ủy ban phân khu bầu cử

  5. Popular votes: Phiếu phổ thông

  6. Prosecuto:Biện lý

  7. Natural Law: Luật tự nhiên

  8. Petit jury: Bồi thẩm đoàn

  9. Recess appointment: Bổ nhiệm khi ngừng họp

  10. Public records: Hồ sơ công

  11. Political platform: Cương lĩnh chính trị

  12. Middle-class: Giới trung lưu

  13. Bill of information: Đơn kiện của công tố viên

  14. Per curiam: Theo tòa

  15. Mandatory sentencing laws: Các luật xử phạt cưỡng chế

  16. Opinion of the court: Ý kiến của tòa án

  17. Alternative dispute resolution (ADR): Giải quyết tranh chấp bằng phương pháp khác

  18. Monetary penalty: Phạt tiền

  19. Insurance Consultant / Actuary:Tư vấn / Chuyên viên bảo hiểm

  20. Private law: Tư pháp

  21. Original jurisdiction: Thẩm quyền tài phán ban đầu

  22. Common law: Thông luật

  23. Member of Congress: Thành viên quốc hội

  24. Act and deed: Văn bản chính thức (có đóng dấu)

  25. Human reproductive cloning: Sinh sản vô tính ở người

  26. Public law: Công pháp

  27. Political question: Vấn đề liên quan tới chính trị

  28. Free from intimidation: Tự nguyện

  29. Courtroom workgroup: Nhóm làm việc của toàn án

  30. Ordinance-making power: Thẩm quyền ra sắc lệnh tạo bố cục

  31. Political Party: Đảng phái chính trị

  32. Argument against: Phản biện

  33. Accountable to :Chịu trách nhiệm trước

  34. Certificate of correctness: Bản chứng thực

  35. Civil law: Luật dân sự

  36. Election Office: Văn phòng bầu cử

  37. Constitutional Amendment: Phần chỉnh sửa của hiến pháp

  38. General obligation bonds: Công trái trách nhiệm chung

  39. Financial Systems Consultant: Tư vấn tài chính

  40. Initiative Statute: Đạo luật do dân khởi đạt

  41. Inquisitorial method: Phương pháp điều tra

  42. Habeas corpus: Luật bảo thân

  43. Act of legislation: Sắc luật

  44. Decline to state: Từ chối khai báo

  45. Criminal law: Luật hình sự

  46. Dissenting opinion: Ý kiến phản

  47. Federal question: Vấn đề liên bang

  48. Class action: Vụ khởi kiện tập thể

  49. Class action lawsuits: Các vụ kiện thay mặt cho cả tập thể

  50. Fiscal Impact: Ảnh hưởng tới ngân sách chung

  51. Child molesters: Kể quấy rối trẻ em

  52. Concurring opinion: Ý kiến đồng thời

  53. Lives in: Cư trú tại

  54. High-ranking officials: Quan chức cao cấp

  55. Bench trial: Phiên xét xử thành lập bởi thẩm phán

  56. Be convicted of: Bị kết tội

  57. Argument for: Lý lẽ tán thành

  58. Financial Investment Advisor: Cố vấn đầu tư tài chính

  59. Corpus juris: Luật đoàn thể

  60. Declaratory judgment: Án văn tuyên nhận

  61. Certified Public Accountant: Kiểm toán công

   
  15700 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận