18 tuổi có được học lại lớp 8 không?

Chủ đề   RSS   
 • #579456 18/01/2022

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (180)
  Số điểm: 5025
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 56 lần


  18 tuổi có được học lại lớp 8 không?

  Trường hợp lớp 8 đã nghỉ học, hiện tại thì đã 18 tuổi thì có thể xin học lại được không? Nếu được thì Luật có quy định gì về thủ tục?

   
  3098 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #579459   18/01/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1986)
  Số điểm: 14259
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 316 lần


  18 tuổi có được học lại lớp 8 không?

  Tại Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành:
   
  "Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
   
  1. Điều lệ này quy định về tổ chức và hoạt động trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, bao gồm: tổ chức và quản lý nhà trường; tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường; nhiệm vụ và quyền của giáo viên, nhân viên; nhiệm vụ và quyền của học sinh; tài sản và tài chính của nhà trường; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
   
  2. Điều lệ này áp dụng cho trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông (sau đây gọi chung là trường trung học), tổ chức và cá nhân có liên quan.
  ...
   
  Điều 33. Tuổi của học sinh trường trung học
   
  1. Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi. Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.
   
  2. Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định."
   
  Theo quy định nêu trên thì hiện đã 18 tuổi thì không thể xin học lại tại trường trung học cơ sở.
   
  Tại Nghị định 20/2014/NĐ-CP về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ:
   
  "Điều 12. Đối tượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở
   
  Đối tượng phổ cập giáo dục trung học cơ sở là thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 18 đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, chưa tốt nghiệp trung học cơ sở.
   
  Điều 13. Chương trình giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở
   
  Chương trình giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở là chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở."
   
  Như vậy, hiện tại nếu 18 tuổi thì vẫn có thể học phổ cập giáo dục trung học cơ sở tại Trung tâm giáo dục thường xuyên theo Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành:
   
  "Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm
   
  1. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục, đào tạo:
   
  a) Chương trình xóa mù chữ.
   
  b) chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở để cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông để cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người tàn tật, khuyết tật, đối tượng trong độ tuổi học phổ thông theo kế hoạch hằng năm của địa phương, người lao động có nhu cầu hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.
   
  ...
   
  Điều 12. Tuyển sinh
   
  ...
   
  2. Đối tượng tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
   
  a) Đối tượng tuyển sinh vào học chương trình giáo dục thường xuyên để cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở là người đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học hoặc chương trình xóa mù chữ. Đối tượng tuyển sinh vào học chương trình giáo dục thường xuyên để cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông là người đã tốt nghiệp trung học cơ sở.
  ...
   
  Điều 15. Kiểm tra, đánh giá, xếp loại kết quả học tập, cấp chứng chỉ, văn bằng
   
  ...
   
  3. Học viên học hết chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở nếu đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở."
   
  Lưu ý tại Quyết định 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
   
  "Điều 4. Điều kiện dự xét công nhận tốt nghiệp
   
  1. Học sinh học hết chương trình THCS không quá 21 tuổi, học viên học hết chương trình bổ túc THCS từ 15 tuổi trở lên.
   
  Trường hợp học trước tuổi, học vượt lớp phải thực hiện theo quy định về học trước tuổi, học vượt lớp của Bộ Giáo dục và Đào tạo."
   
  Nếu quá 21 tuổi thì sẽ không được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.
   
  Báo quản trị |