09 mốc thời gian liên quan đến hồ sơ công chức hằng năm cần biết

Chủ đề   RSS   
 • #563893 30/11/2020

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  09 mốc thời gian liên quan đến hồ sơ công chức hằng năm cần biết

  hồ sơ liên quan đến công chức

  Ảnh minh họa - hồ sơ công chức hằng năm

  Dưới đây là nội dung tổng hợp các mốc thời gian liên quan đến chế độ báo cáo thống kê định kỳ hoặc đột xuất về đội ngũ cán bộ, công chức(công chức cấp huyện trở lên và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn sau đây gọi chung là công chức) và một số mốc quan trọng có liên quan.

  STT

  Công việc

  Thời gian hoàn thành

  Căn cứ

  1

  Định kỳ hàng năm, hoặc theo yêu cầu của đột xuất của Bộ Nội vụ, cơ quan quản lý công chức chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc lập báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức, danh sách và tiền lương công chức của năm trước báo cáo cơ quan quản lý công chức

  Định kỳ hàng năm, Vào ngày 31 tháng 3 của năm sau

  Điều 5 Thông tư 11/2012/TT-BNV

  2

  Cơ quan quản lý công chức chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc thống kê số lượng, chất lượng công chức tính đến ngày 31 tháng 12 của năm trước gửi Bộ Nội vụ

  Định kỳ hàng năm, Ngày 30 tháng 6 của năm sau hoặc thời điểm báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và cơ quan có thẩm quyền

  Điều 6 Thông tư 11/2012/TT-BNV

  3

  Cơ quan quản lý công chức chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc lập danh sách và tiền lương công chức tính đến ngày 31 tháng 12 của năm trước gửi Bộ Nội vụ

  Định kỳ hàng năm, ngày 30 tháng 6 của năm sau hoặc thời điểm báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và cơ quan có thẩm quyền

  Điều 7 Thông tư 11/2012/TT-BNV

  4

  Cơ quan quản lý công chức hướng dẫn công chức kê khai bổ sung những thông tin phát sinh có liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình và xã hội của năm trước và xác nhận để bổ sung vào hồ sơ công chức

  Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày 15 tháng 01 của năm sau hoặc theo yêu cầu cơ quan có thẩm quyền

  Điều 11 Thông tư 11/2012/TT-BNV

  5

   Cơ quan tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc có trách nhiệm báo cáo công tác quản lý hồ sơ công chức để cơ quan quản lý công chức tổng hợp báo cáo Bộ Nội vụ;

  Định kỳ hằng năm, chậm nhất là 30/1 năm sau

  Điều 15 Thông tư 11/2012/TT-BNV

  6

  Cơ quan quản lý công chức có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị về Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

  Định kỳ hàng năm, chậm nhất là ngày 31 tháng 3 của năm sau

  7

   Xây dựng 01 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân năm 2021 

  Hằng năm, mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng 01 bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân về các nội dung về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

  Công văn 2952-CV/BTCTW 

  8

  Kê khai tài sản, thu nhập

  Hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 hằng năm

  Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị định 130/2020/NĐ-CP

  9

  Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức 

  Được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

   Nghị định 90/2020/NĐ-CP

   

   
  1439 | Báo quản trị |  
  3 thành viên cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
  admin (01/12/2020) AryaStark (30/11/2020) ThanhLongLS (30/11/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận