06 nhiệm vụ nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Chủ đề   RSS   
 • #603069 06/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1743)
  Số điểm: 57906
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1539 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  06 nhiệm vụ nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

  Đây là nội dung tại Quyết định 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX năm 2023 ngày 02/6/2023 ban hành kế hoạch hoạt động năm 2023 của ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.
   
  Theo đó, nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2023 đặt ra 06 nhiệm vụ như sau:
   
  06-nhiem-vu-nham-doi-moi-phat-trien-kinh-te-tap-the-hop-tac-xa
   
  (1) Đẩy mạnh triển khai các văn bản chỉ đạo 
   
  - Đẩy mạnh triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết 20-NQ/TW; Nghị quyết 09/NQ-CP.
   
  - Chương trình, kế hoạch thực hiện ở các bộ, ngành, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc trung ương và đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo thống nhất, xuyên suốt trong toàn hệ thống chính trị.
   
  (2) Xây dựng ban hành Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
   
  - Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển KTTT, HTX.
   
  - Trọng tâm là xây dựng và ban hành Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), các văn bản hướng dẫn thi hành và các cơ chế đặc thù hỗ trợ lĩnh vực KTTT, HTX, tạo tiền đề cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.
   
  (3) Kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về KTTT
   
  Kiện toàn và nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo quốc gia về KTTT, kiện toàn nhân sự, bộ máy giúp việc cho Ban Chỉ đạo các cấp để tạo sự đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 20-NQ/TW và các chủ trương, chính sách phát triển KTTT, HTX.
   
  (4) Tuyên truyền và nhân rộng các mô hình KTTT, HTX hoạt động hiệu quả
   
  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về KTTT, HTX, các hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp để nâng cao nhận thức của người dân và cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phát triển KTTT, HTX trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt là việc tuyên truyền và nhân rộng các mô hình KTTT, HTX hoạt động hiệu quả.
   
  (5) Kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức KTTT, HTX
   
  - Xây dựng, phát hiện các mô hình KTTT, HTX hoạt động có hiệu quả từ thực tiễn theo lĩnh vực phụ trách để tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng và tăng cường truyền thông, quảng bá các mô hình mới, hoạt động hiệu quả, có sức lan tỏa rộng. 
   
  - Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ tôn vinh, khen thưởng các tổ chức KTTT, HTX có thành tích xuất sắc. Tăng cường theo dõi, nắm bắt và kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức KTTT, HTX.
   
  (6) Ưu tiên bố trí cán bộ theo dõi các nội dung về đổi mới KTTT, HTX
   
  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với KTTT, ưu tiên bố trí kinh phí, cán bộ theo dõi các nội dung về đổi mới KTTT, HTX ở cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương.
   
  Chi tiết Quyết định 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX năm 2023 có hiệu lực từ ngày ký.
   
  134 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận