05 trường hợp thực hiện quyền của người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Chủ đề   RSS   
 • #603093 07/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1743)
  Số điểm: 57906
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1539 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  05 trường hợp thực hiện quyền của người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

  Ngày 17/5/2023 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 30/2023/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước.
   
  Theo đó, thực hiện quyền của người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khi rơi vào 05 trường hợp sau đây:
   
  05-truong-hop-thuc-hien-quyen-cua-nguoi-so-huu-trai-phieu-doanh-nghiep-rieng-le
   
  (1) Thực hiện quyền của người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
   
  Các trường hợp thực hiện quyền đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ bao gồm:
   
  - Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu.
   
  - Thanh toán gốc. lãi trái phiếu.
   
  - Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.
   
  - Hoán đổi trái phiếu.
   
  - Mua lại trái phiếu trước hạn.
   
  - Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
   
  (2) Thanh toán lãi trái phiếu cho người sở hữu bằng tài sản khác
   
  Trường hợp doanh nghiệp phát hành thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn cho người sở hữu trái phiếu bằng tài sản khác theo quy định tại Điều 1 Nghị định 08/2023/NĐ-CP:
   
  - Đối với tài sản dùng để thanh toán là chứng khoán đã đăng ký tại rông công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán được thực hiện theo quy định tại Thông tư 119/2020/TT-BTC.
   
  - Đối với tài sản dùng để thanh toán không phải là chứng khoán đã đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, việc thanh toán được thực hiện tại doanh nghiệp phát hành. Doanh nghiệp phát hành phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thanh toán cho người sở hữu trái phiếu theo đúng quy định pháp luật.
   
  (3) Thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu hoặc thanh toán lãi
   
  - Trường hợp doanh nghiệp phát hành thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu hoặc thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn cho người sở hữu trái phiếu bằng tài sản khác theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Nghị định 08/2023/NĐ-CP dẫn đến đợt thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tiền không thể thực hiện được cho toàn bộ người sở hữu trái phiếu theo đúng thông tin vê điều kiện, điều khoản trái phiếu đã đăng ký với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam trước đó.
   
  - Doanh nghiệp phát hành tự thực hiện đợt thanh toán đó cho toàn bộ người sở hữu trái phiếu. Doanh nghiệp phát hành phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thanh toán cho người sở hữu trái phiếu theo đúng quy định pháp luật.
   
  (4) Chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
   
  - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với các trường hợp theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 15 Nghị định 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 65/2022/NĐ-CP và khoản 2 Điều này.
   
  - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện chuyển quyền sở hữu trái phiếu đã đăng ký thực hiện qua hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với các trường hợp sau:
   
  + Tặng cho, thừa kế trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.
   
  + Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp;tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập; giải thể doanh nghiệp, giải thể hộ kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và quy định pháp luật khác có liên quan.
   
  + Chuyển quyền sở hữu theo hàn ãn. quyết định của tòa án, quyết định của trọng tài hoặc quyết định của cơ quan thi hành án.
   
  + Chuyển quyền sở hữu do xử lý tài sản bảo đảm là trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và thực hiện phong tỏa theo quy định lại điểm c khoản 1 Điều 23 Thông tư 119/2020/TT-BTC.
   
  + Chuyên quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ do phân chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
   
  + Chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khi thực hiện chìa, lách, họp nhai, sáp nhập, giải thể quỹ đầu tư chứng khoán; thành lập, tăng vốn điều lệ công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ; tăng, giảm vốn điều lệ quỹ thành viên; quỹ trả bằng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trong hoạt động mua bán lại của quỹ mở.
   
  + Chuyên quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phát sinh khí doanh nghiệp phát hành thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị định 08/2023/NĐ-CP. 
   
  - Bên chuyển quyền sở hữu trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phải thực hiện lưu ký trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trước khi thực hiện chuyên quyền sở hữu đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, trừ các trường hợp sau:
   
  + Bên chuyển quyền sở hữu bị mất tích, chết, định cư ở nước ngoài không liên lạc được.
   
  + Chuyển quyền sở hữu theo bản án, quyết định của tòa án, quyết định của trọng tài hoặc quyết định của cơ quan thi hành án.
   
  + Chuyển quyền sở hữu do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, giải hệ doanh nghiệp, hộ kinh doanh mà bên chuyển quyền sở hữu không còn tồn tại do đã hoàn tất các thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, lỗ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, giải thể doanh nghiệp, giải thể hộ kinh doanh.
   
  Xem thêm Thông tư 30/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.
   
  400 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (29/06/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận