05 Luật có hiệu lực từ đầu tháng 7 năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #603581 27/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75730
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1938 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  05 Luật có hiệu lực từ đầu tháng 7 năm 2023

  Từ ngày 01/7/2023 sẽ có 05 Luật có hiệu lực được Quốc hội khóa XV thông qua bao gồm các Luật như: Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022, Luật Thanh tra 2022, Luật Thực hiện dân chủ cơ sở 2022Luật Dầu khí 2022, Luật Tần số vô tuyến sửa đổi 2022.
   
  05-luat-co-hieu-luc-tu-dau-thang-7-nam-2023
   
  1. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022
   
  Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2023 gồm 6 chương, 56 điều, tăng 10 điều so với Luật 2007.
   
  Theo đó, Điều 3 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 đã bổ sung một số điểm mới về hành vi được xem là hành vi bạo lực gia đình bao gồm:
   
  - Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng;
   
  - Lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;
   
  - Cưỡng ép chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý; (Hành vi mới bổ sung)
   
  - Bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, chăm sóc thành viên gia đình là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc; không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em; (Hành vi mới bổ sung)
   
  - Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới, giới tính, năng lực của thành viên gia đình; (Hành vi mới bổ sung)
   
  - Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý; (Hành vi mới bổ sung)
   
  - Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau;
   
  - Tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm; (Hành vi mới bổ sung)
   
  - Cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng;
   
  - Cưỡng ép trình diễn hành vi khiêu dâm; cưỡng ép nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung khiêu dâm, kích thích bạo lực; (Hành vi mới bổ sung)
   
  - Cưỡng ép tảo hôn, kết hôn, ly hôn hoặc cản trở kết hôn, ly hôn hợp pháp;
   
  - Cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi; (Hành vi mới bổ sung)
   
  - Chiếm đoạt, hủy hoại tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình;
   
  - Cưỡng ép thành viên gia đình học tập, lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác;
   
  - Cô lập, giam cầm thành viên gia đình; (Hành vi mới bổ sung)
   
  - Cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật.
   
  Xem thêm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.
   
  2. Luật Thanh tra 2022
   
  Cụ thể, Luật Thanh tra 2022 được Quốc hội biểu quyết thông qua ngày 14/11/2022 và có tất cả 8 Chương và 118 Điều luật và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.
   
  Theo đó, tại khoản 1 Điều 42 Luật Thanh tra 2022 quy định việc miễn nhiệm Thanh tra viên được thực hiện trong 07 trường hợp sau đây:
   
  - Nghỉ hưu, thôi việc, chuyển ngành;
   
  - Vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do khác mà không thể hoàn thành nhiệm vụ được giao;
   
  - Bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật;
   
  - Thực hiện hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 8 của Luật này;
   
  - Không hoàn thành nhiệm vụ 01 năm ở ngạch được bổ nhiệm;
   
  - Người được bổ nhiệm vào ngạch có hành vi gian lận trong kỳ thi nâng ngạch hoặc kê khai không trung thực trong hồ sơ bổ nhiệm vào ngạch;
   
  - Trường hợp khác theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
   
  Ngoài ra, Điều 70 Luật Thanh tra 2022 còn quy định việc tạm dừng cuộc thanh tra được thực hiện như sau:
   
  - Người ra quyết định thanh tra quyết định tạm dừng cuộc thanh tra trong trường hợp sau đây:
   
  + Có sự kiện bất khả kháng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện cuộc thanh tra;
   
  + Đối tượng thanh tra đề nghị tạm dừng cuộc thanh tra mà có lý do chính đáng và được người ra quyết định thanh tra đồng ý; trong trường hợp này, thời hạn tạm dừng cuộc thanh tra không quá 30 ngày.
   
  - Khi tạm dừng cuộc thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm xem xét hủy bỏ biện pháp đã áp dụng hoặc áp dụng biện pháp theo thẩm quyền nhưng phải bảo đảm không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra.
   
  - Người ra quyết định thanh tra quyết định tiếp tục cuộc thanh tra khi lý do của việc tạm dừng cuộc thanh tra không còn hoặc hết thời hạn tạm dừng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
   
  - Quyết định tạm dừng cuộc thanh tra, quyết định tiếp tục cuộc thanh tra phải được gửi đến đối tượng thanh tra.
   
  Xem thêm Luật Thanh tra 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.
   
  3. Luật Thực hiện dân chủ cơ sở 2022
   
  Luật Thực hiện dân chủ cơ sở 2022 có VI Chương với 91 Điều, được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 này. Trong đó, Luật này quy định về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của  cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở.
   
  Theo đó, Điều 2 Luật Thực hiện dân chủ cơ sở 2022 giải thích một số thuật ngữ mới về việc thực hiện dân chủ cơ sở như sau:
   
  - Cơ sở là xã, phường, thị trấn (cấp xã) và cộng đồng dân cư trên địa bàn cấp xã; cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị); tổ chức có sử dụng lao động.
   
  - Thực hiện dân chủ ở cơ sở là phương thức phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, để công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
   
  Đặc biệt, mọi công dân thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn, tại thôn, tổ dân phố nơi mình cư trú.
   
  Công dân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị nơi mình công tác. Trường hợp cơ quan, đơn vị có đơn vị trực thuộc thì việc thực hiện dân chủ tại đơn vị trực thuộc của cơ quan, đơn vị do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định.
   
  Công dân là người lao động thực hiện dân chủ tại tổ chức có sử dụng lao động nơi mình có giao kết hợp đồng lao động. Trường hợp tổ chức có sử dụng lao động có đơn vị trực thuộc thì việc thực hiện dân chủ tại đơn vị trực thuộc thực hiện theo quy định tại điều lệ, nội quy, quy định, quy chế của tổ chức có sử dụng lao động và pháp luật có liên quan.
   
  Xem thêm Luật Thực hiện dân chủ cơ sở 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.
   
  4. Luật Dầu khí 2022
   
  Luật Dầu khí 2022 được Quốc hội thông qua vào ngày 14/11/2022 tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Theo đó, tại Điều 9 Luật Dầu khí 2022 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí bao gồm:
   
  - Thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.
   
  - Lợi dụng điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây ô nhiễm môi trường.
   
  - Lợi dụng điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí để khai thác tài nguyên, khoáng sản khác.
   
  - Cản trở các hoạt động hợp pháp trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.
   
  - Cố ý phá hoại tài sản, thiết bị, công trình dầu khí; hủy hoại mẫu vật, thông tin, dữ liệu thu được trong quá trình điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.
   
  - Cung cấp trái pháp luật mẫu vật, thông tin, dữ liệu thu được từ điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.
   
  - Tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.
   
  Bên cạnh đó, Điều 54 Luật Dầu khí 2022 quy định một số chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư như sau:
   
  - Chính sách ưu đãi áp dụng đối với các lô, mỏ dầu khí được thực hiện thông qua hợp đồng dầu khí.
   
  - Hợp đồng dầu khí đối với lô, mỏ dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 32%, thuế suất thuế xuất khẩu dầu thô là 10% và mức thu hồi chi phí tối đa 70% sản lượng dầu khí khai thác được trong năm.
   
  - Hợp đồng dầu khí đối với lô, mỏ dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư đặc biệt được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, thuế suất thuế xuất khẩu dầu thô là 5% và mức thu hồi chi phí tối đa 80% sản lượng dầu khí khai thác được trong năm.
   
  Chi tiết Luật Dầu khí 2022 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.
   
  5. Luật Tần số vô tuyến sửa đổi 2022
   
  Luật Tần số vô tuyến sửa đổi 2022 đã bổ sung Điều 18a Luật Tần số vô tuyến 2009 về điều kiện tham gia đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện và cam kết triển khai mạng viễn thông
   
  - Điều kiện tham gia đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện bao gồm:
   
  + Có đủ điều kiện quy định tại các điểm a, d, đ và e khoản 2 Điều 19 Luật Tần số vô tuyến 2009 .
   
  + Có đủ điều kiện được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông sử dụng băng tần, kênh tần số tương ứng với băng tần, kênh tần số được đấu giá, thi tuyển theo quy định của pháp luật về viễn thông.
   
  + Đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính về viễn thông, tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật.
   
  + Có cam kết triển khai mạng viễn thông theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 18a Luật Tần số vô tuyến 2009.
   
  - Cam kết triển khai mạng viễn thông bao gồm các nội dung sau đây:
   
  + Tổng số vốn đầu tư vào mạng lưới hoặc số lượng trạm phát sóng vô tuyến điện phải triển khai.
   
  + Vùng phủ sóng tính theo dân số hoặc theo khu vực địa lý.
   
  + Thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ viễn thông tính từ thời điểm cấp phép.
   
  + Chất lượng dịch vụ viễn thông.
   
  + Chuyển vùng dịch vụ viễn thông.
   
  - Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều này, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định số lượng nội dung cam kết, yêu cầu cụ thể của từng nội dung cam kết triển khai mạng viễn thông đối với từng băng tần, kênh tần số được đấu giá, thi tuyển hoặc cấp lại.
   
  - Tổ chức vi phạm nội dung cam kết triển khai mạng viễn thông quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 2 Điều này bị đình chỉ có thời hạn một phần quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần đã được cấp mà không được hoàn trả phí, tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với phần tần số vô tuyến điện bị đình chỉ trong thời gian bị đình chỉ.
   
  Xem thêm Luật Tần số vô tuyến sửa đổi 2022 sửa đổi Luật Tần số vô tuyến 2009 có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.
   
   
   
  4875 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (28/06/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận