05 bước lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu vào quy hoạch, xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #604633 10/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  05 bước lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu vào quy hoạch, xây dựng

  Đây là nội dung được quy định tại Thông tư 06/2023/TT-BTNMT ngày 31/7/2023 hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch do Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành.
   
  Theo đó, cơ quan được giao nhiệm vụ, xây dựng, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch thực hiện các bước lồng ghép ứng phó biến đổi khí hậu vào quy hoạch, xây dựng theo quy định sau:
   
  05-buoc-long-ghep-ung-pho-bien-doi-khi-hau-vao-quy-hoach-xay-dung
   
  (1) Các bước lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào quy hoạch
   
  Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào quy hoạch thực hiện trong quá trình lập quy hoạch theo các bước sau:
   
  Bước 1: Đề xuất hoạt động lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu trong nhiệm vụ lập quy hoạch.
   
  Bước 2: Phân tích tác động của biến đổi khí hậu, yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu.
   
  Bước 3: Xác định giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu để lồng ghép vào quy hoạch.
   
  Bước 4: Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào quy hoạch.
   
  Bước 5: Lấy ý kiến nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu đã lồng ghép.
   
  (2) Đề xuất hoạt động lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào quy hoạch
   
  - Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xác định yêu cầu phải thực hiện hoạt động lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu trong nhiệm vụ lập quy hoạch.
   
  - Các hoạt động lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu đề xuất trong nhiệm vụ lập quy hoạch gồm:
   
  + Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu theo quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BTNMT.
   
  + Rà soát, tổng hợp, phân tích yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu.
   
  + Đánh giá, xác định giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với quy hoạch.
   
  + Các hoạt động khác có liên quan trực tiếp đến lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào quy hoạch.
   
  + Đề xuất nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu đã được phân tích, đánh giá, xác định để lồng ghép vào mục tiêu, nội dung, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quy hoạch.
   
  (3) Phân tích tác động của biến đổi khí hậu, yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu
   
  - Thu thập, tổng hợp thông tin về biến đổi khí hậu đồng thời với quá trình thu thập, tổng hợp thông tin lập quy hoạch.
   
  - Thực hiện đánh giá tác động của biến đổi khí hậu theo quy định tại Thông tư 01/2022/TT-BTNMT. Kết quả được tổng hợp theo các nội dung:
   
  + Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu theo quy mô, phạm vi địa lý; theo quốc gia, vùng, địa phương và theo ngành, lĩnh vực; các ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của biến đổi khí hậu.
   
  + Tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu đối với quốc gia, vùng, địa phương và ngành, lĩnh vực.
   
  + Thông tin có liên quan khác.
   
  - Tổng hợp, phân tích yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu.
   
  + Các giải pháp đã và đang thực hiện, kinh nghiệm và kết quả thực hiện các mô hình, hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ở các bộ, ngành, địa phương; quy mô, phạm vi, đối tượng thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;
   
  + Các kế hoạch thực hiện thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; rà soát các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính mang tính dài hạn, gắn với mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
   
  Xem thêm Thông tư 06/2023/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/10/2023.
   
  210 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận