03 tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực tư pháp

Chủ đề   RSS   
 • #593784 10/11/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  03 tiêu chí phân loại đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực tư pháp

  Ngày 01/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 07/2022/TT-BTP quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thuộc lĩnh vực tư pháp.
   
  03-tieu-chi-phan-loai-don-vi-su-nghiep-thuoc-linh-vuc-tu-phap
   
  Theo đó, Thông tư quy định đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp được phân theo 03 tiêu chí như sau:
   
  (1) Theo chức năng, nhiệm vụ
   
  - ĐVSNCL phục vụ quản lý nhà nước:
   
  ĐVSNCL thực hiện chức năng nghiên cứu phục vụ hoạch định chiến lược và xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về ngành, lĩnh vực tư pháp.
   
  ĐVSNCL thực hiện chức năng xây dựng, quản lý, khai thác thông tin, hỗ trợ pháp luật;
   
  ĐVSNCL thực hiện các chức năng khác phục vụ quản lý nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp.
   
  - ĐVSNCL cung ứng dịch vụ sự nghiệp công:
   
  ĐVSNCL cung ứng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước hoặc dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp theo danh mục được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
   
  ĐVSNCL cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác thuộc ngành, lĩnh vực tư pháp.
   
  - ĐVSNCL phục vụ quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ sự nghiệp công là đơn vị thực hiện một hoặc nhiều chức năng, nhiệm vụ quy định tại mục (1) và (2).
   
  Việc xác định loại hình ĐVSNCL tại mục (1) căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ĐVSNCL được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
   
  (2) Theo cơ quan có thẩm quyền thành lập
   
  ĐVSNCL được thành lập theo thẩm quyền của Chính phủ.
   
  ĐVSNCL được thành lập theo thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
   
  ĐVSNCL được thành lập theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
   
  ĐVSNCL được thành lập bởi chủ thể khác theo quy định của pháp luật.
   
  (3) Theo mức độ tự chủ về tài chính
   
  - Phân loại theo mức độ tự chủ về tài chính của ĐVSNCL:
   
  ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.
   
  ĐVSNCL tự bảo đảm chi thường xuyên.
   
  ĐVSNCL tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.
   
  ĐVSNCL do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên.
   
  - Việc xác định mức độ tự chủ tài chính của các ĐVSNCL trong ngành, lĩnh vực tư pháp tại mục (3) thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính các ĐVSNCL.
   
  Xem thêm Thông tư 07/2022/TT-BTP hiệu lực ngày 19/12/2022.
   
  185 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (10/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận