03 tiêu chí đánh giá lãnh đạo khi lấy phiếu tín nhiệm

Chủ đề   RSS   
 • #598586 10/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  03 tiêu chí đánh giá lãnh đạo khi lấy phiếu tín nhiệm

  Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.
   
  Cụ thể, để lấy phiếu tín nhiệm thì người lấy phiếu cần đánh giá lãnh đạo dựa trên phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật như sau:
   
  03-tieu-chi-danh-gia-lanh-dao-khi-lay-phieu-tin-nhiem
   
  (1) Xét về phẩm chất chính trị
   
  - Là người có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
   
  - Đi đôi với giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống là tinh thần trách nhiệm trong công việc, thái độ phục vụ Nhân dân.
   
  - Liêm chính, trung thực, công tâm, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
   
  (2) Xét về ý thức tổ chức kỷ luật
   
  - Có ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.
   
  - Chấp hành sự phân công của tổ chức. 
   
  - Thực hiện các quy định, quy chế của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi công tác.
   
  - Có khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ và xử lý những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm.
   
  (3) Xét về đạo đức lối sống
   
  - Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.
   
  - Không những bản thân phải gương mẫu mà vợ, chồng, con trong việc cũng phải chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.
   
  - Thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú.
   
  Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
   
  Đối với kết quả lãnh đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách.
   
  Người này cũng phải có tính năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
   
  Số lượng, chất lượng sản phẩm, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc.
   
  Ngoài ra, kết quả lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách.
   
  Phiếu tín nhiệm, cách ghi phiếu và tổng hợp kết quả
   
  * Phiếu tín nhiệm:
   
  Phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm, các mức độ tín nhiệm theo 3 mức: "tín nhiệm cao", "tín nhiệm" và "tín nhiệm thấp". Phiếu tín nhiệm theo mẫu ban hành kèm theo Quy định này (Phụ lục 4).
   
  Tải về Phiếu tín nhiệm
   
  * Cách ghi phiếu tín nhiệm:
   
  Căn cứ vào nội dung tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm nghiên cứu, đánh giá khách quan về người được lấy phiếu tín nhiệm, ghi ý kiến của mình vào phiếu tín nhiệm. 
   
  Người ghi phiếu tín nhiệm có thể ký tên hoặc không ký tên vào phiếu tín nhiệm.
   
  * Tổng hợp, phân tích kết quả phiếu tín nhiệm:
   
  - Kết quả phiếu tín nhiệm đối với từng người được tổng hợp như sau: 
   
  + Họ tên, chức vụ của người được lấy phiếu tín nhiệm.
   
  + Tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu về, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ.
   
  + Tổng số phiếu tín nhiệm cao và tỉ lệ phần trăm trên tổng số phiếu thu về.
   
  + Tổng số phiếu tín nhiệm và tỉ lệ phần trăm trên tổng số phiếu thu về.
   
  + Tổng số phiếu tín nhiệm thấp và tỉ lệ phần trăm trên tổng số phiếu thu về.
   
  - Phiếu không hợp lệ: 
   
  + Là phiếu không do ban kiểm phiếu phát ra.
   
  + Phiếu gạch xóa họ tên người được in trên phiếu.
   
  + Phiếu ghi tên một người mà người ghi phiếu không đánh dấu vào ô nào hoặc đánh dấu vào hai hoặc ba ô.
   
  Trường hợp phiếu ghi thêm tên của người ngoài danh sách lấy phiếu tín nhiệm thì phần ghi thêm là không hợp lệ; các trường hợp trong danh sách còn lại nếu đánh dấu theo quy định thì hợp lệ.
   
  Chi tiết Quy định 96-QĐ/TW ban hành ngày 02/02/2023.
   
  1008 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (13/02/2023) ThanhLongLS (10/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598609   10/02/2023

  nguyenhuuvi98
  nguyenhuuvi98
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (240)
  Số điểm: 2725
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 47 lần


  03 tiêu chí đánh giá lãnh đạo khi lấy phiếu tín nhiệm

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Thực tế hiện nay nhiều cán bộ lãnh đạo có nhiều sai phạm trong thời gian công tác. Do đó, việc tín nhiệm lãnh đạo dựa trên các tiêu chi đặt ra rất cần thiết, giúp tìm được cá nhân có tố chất để tiếp quản nhiệm vụ, hạn chế tiêu cực trong bộ máy nhà nước.

   
  Báo quản trị |  
 • #601045   30/03/2023

  03 tiêu chí đánh giá lãnh đạo khi lấy phiếu tín nhiệm

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Qua đây mình cũng thông tin thêm như sau. Lấy phiếu tín nhiệm là việc Quốc hội, Hội đồng nhân dân thực hiện quyền giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn để làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá cán bộ.

   
  Báo quản trị |