03 mẫu kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Chủ đề   RSS   
 • #609410 14/03/2024

  gryffin

  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:07/03/2024
  Tổng số bài viết (64)
  Số điểm: 1244
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 35 lần


  03 mẫu kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

  Kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 được Đảng viên lập ra để phấn đấu, học tập, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên tiên phong, gương mẫu, phục vụ cho những nhiệm vụ, thử thách sắp tới.

  1. Lịch sử và nội dung cơ bản của kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

  Năm 2005, Bộ Chính trị khóa IX đã quyết định làm điểm việc tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trên cơ sở kết quả việc làm điểm, ngày 7/11/2006, Bộ Chính trị khóa X ban hành Chỉ thị 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

  Trải qua gần 20 năm, ý nghĩa của kế hoạch tổ chức vẫn vẹn nguyên giá trị.

  Những nội dung cơ bản chủ đạo của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh:

  - Với đất nước, dân tộc phải "Trung với nước, hiếu với dân".

  - Với mọi người phải "Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình".

  - Với mình phải thực sự "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư".

  - Mở rộng quan hệ yêu thương con người đối với toàn nhân loại, người cách mạng phải có "tinh thần quốc tế trong sáng".

  2. Quy định pháp luật về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp

  Mỗi cán bộ, đảng viên Ðảng Cộng sản Việt Nam phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

  Căn cứ Quy định 101-QĐ/TW năm 2012 có quy định:

  - Về tư tưởng chính trị

  + Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

  + Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của nhân dân.

  - Về đạo đức, lối sống, tác phong

  + Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định này.

  + Ði đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

  + Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.

  + Kiên quyết không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức; không để cho người thân lợi dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi.

  Từ quy định trên, có thể thấy chức vụ càng cao, càng phải có trách nhiệm trong công cuộc xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từ đó, làm tiền đề, mở rộng và triển khai đến các cấp dưới nhiều hơn.

  3. Mẫu kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 mới nhất

  Một số mẫu kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024:

  Mẫu số 1  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/14/mau-dang-ky-so-i.docx

  KẾ HOẠCH (BẢN ĐĂNG KÝ) ;

  THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 (KHÓA XII, XIII)

  VÀ HỌC TẬP, LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC,

  PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  (NĂM 2024)

  Họ và tên: ............................... ; ngày, tháng, năm sinh: ...............................

  Đơn vị công tác: ...................................

  Chức vụ đảng:..................; chức vụ chính quyền, đoàn thể: ........................

  Sinh hoạt tại chi bộ: ........................................................................

  Tôi xây dựng kế hoạch (đăng ký) thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 như sau:

  1. - Cam kết thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Kết luận Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sông, những biêu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ;

  - Thực hiện trách nhiệm nêu gương theo các quy định của Đảng;

  - Giữ vững lập trường tư tưởng chính trị; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh;

  - Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật;

  - Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao;

  - Nghiêm túc khắc phục, sửa chữa có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm.

  2. Nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  2.1. Nội dung học tập:

  - Học tập chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chỉ tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ” và chuyên đề năm 2024: “.........................”.

  - Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước...

  2.2. Nội dung làm theo

  * Về tư tưởng:

  Trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng.

  ....................................

   

  Mẫu số 2. https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/14/ke-hoach-ca-nhan-ii.docx

  KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

  Họ và tên: ………………………..; Ngày, tháng, năm sinh:……………..….

  Đơn vị công tác:……………………………………….……………..………

  Chức vụ đảng…………………………; Chức vụ chính quyền:…………...…

  Sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………..…………..…..

  Sau khi nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; khắc phục tình trạng sợ trách nhiệm, không dám làm”, tôi xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 như sau:

  1. Nội dung “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa tỉnh ..... trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ:

  - Học và làm theo Bác về xây dựng đạo đức của người cán bộ: xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; giữ gìn đoàn kết nội bộ, lối sống lành mạnh, trong sáng, không tham ô, tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực....

  - Tự giác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị: xây dựng tác phong làm việc khoa học; chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

  - Tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác và cuộc sống (đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp: nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, phong cách làm việc, học tập sinh hoạt trước cán bộ, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

  2. Biện pháp để thực hiện (nêu cụ thể các biện pháp để thực hiện nội dung đã đăng ký sát với chức trách, nhiệm vụ công tác của bản thân)

  ......

  Mẫu số 3 https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/14/ke-hoach-dang-ky-mau-so-iii.docx

   
   

  KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

  về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Họ và tên: ..................................................................................................................

  Chức vụ: ....................................................................................................................

  Sinh hoạt Đảng tại: .....................................................................................................

  Đơn vị công tác: ........................................................................................................

  Sau khi học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  Bản thân tôi xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

  1. Nhận thức của bản thân trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

  - Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị có tầm quan trọng to lớn trong chỉnh đốn Đảng, chỉnh đốn nhận thức tư tưởng, hành động của mỗi Đảng viên, để Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh.

  - Mỗi Đảng viên không chỉ nắm vững nội dung tinh thần nghị quyết mà còn đề ra giải pháp quyết tâm thực hiện hiệu quả trong thực tiễn công tác.

  - Luôn tự phê bình và phê bình nêu cao tính gương mẫu của mỗi Đảng viên

  - Không ngừng đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong đảng, hệ thống chính trị và nhân dân. Từ đó trở thành việc làm tự giác, thường xuyên góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức.

  - Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với thực tiễn nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chuẩn đánh giá, phân loại giáo viên, Đảng viên.

  ....

  Trên đây là các quy định của pháp luật về kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 và những biểu mẩu thông dụng nhất.

  Xem thêm bài viết: Người chưa đủ 16 tuổi đánh chết người bị xử lý thế nào? Xác định chưa đủ 16 tuổi?

  Trường Đại học Luật TP. HCM công bố tăng học phí, cao nhất đến 165 triệu đồng

  Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính online mới nhất 2024

  Mẫu Báo cáo tài chính mới nhất? Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2023 khi nào?

   
  77369 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn gryffin vì bài viết hữu ích
  admin (18/04/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận